Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERANET-RUS-PLUS

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
27/7/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
10/10/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
27/7/2017

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - JOINT CALL FOR INNOVATION PROJECTS (2017)  

 

 

Στο πλαίσιο του ERANET-RUS-PLUS ανακοινώθηκε από την 20η Ιουλίου 2017, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση κοινών ερευνητικών έργων, καινοτομικού χαρακτήρα, μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στη προκήρυξη: Γερμανία, Ελλάδα, Τουρκία, Ρωσία, Αυστρία, Ρουμανία.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 5 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε πρόταση είναι απαραίτητη η ύπαρξη τουλάχιστον τριών εταίρων από τουλάχιστον δύο χώρες (οπωσδήποτε Ελλάδα, Ρωσία).

Οι προτάσεις από ελληνικής πλευράς πρέπει να περιλαμβάνουν απαραίτητα μία ελληνική επιχείρηση. Η συμμετοχή ακαδημαϊκών ή/και ερευνητικών φορέων είναι αυτονόητη.

 

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000,00 και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό  ποσό των 100.000 € ανά πρόταση (εφόσον υπάρχει ελληνική συμμετοχή).

 

Οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν  θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στο σύνδεσμο:

https://secure.pt-dlr.de/ptoutline/RUS_INNO2017

 

Οι θεματικές προτεραιότητες της προκήρυξης για την ελληνική πλευρά σύμφωνα με την RIS3 είναι οι ακόλουθες:

1) Agrofood

2) Life sciences & Health – Medicine

3) ICT

4) Energy

5) Environment & sustainable growth – climate change

6) Transports & Logistics

7) Materials – Constructions

8) Culture – Tourism – Cultural & Creative Industries.

 

Οι προτάσεις  θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα (Guide for Applicants, Call Announcement, Terms of Reference κτλ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας από 24 έως 36 μηνών.

 

Η διαδικασία επιλογής σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα γίνει σε ένα στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων (δεν θα υπάρξει στάδιο προκαταρκτικών προτάσεων).

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ολοκληρωμένων προτάσεων είναι η 10η Οκτωβρίου 2017 (15:00, CEST).»

Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα ορίζεται η  20η Ιουλίου 2017.

 

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις καθώς και οι θεματικοί τομείς και οι προϋποθέσεις για τους εταίρους των άλλων χωρών μπορούν να αναζητηθούν στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://eranet-rus.eu/en/196.php

όπου υπάρχουν διαθέσιμα και τα απαραίτητα έγγραφα:

  1. Call Announcement
  2. Guide for Applicants
  3. Terms of Reference.

 

Αρμόδιος στην Γ.Γ.Ε.Τ., Διεύθυνση Διεθνών Ε&Τ Συνεργασιών, Τμήμα Β’ διμερών & πολυμερών Ε&Τ σχέσεων, ο κ. Πέτρος Σαμπατάκος (p.sampatakos@gsrt.gr), τηλ. 2107458096.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0