Μενού Επιλογών

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-MIN2 "Joint Call 2018"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
18/12/2018
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
31/1/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
18/12/2018

Στο πλαίσιο του  ERA-MIN2 ανακοινώθηκε, στις 31/10/2018, κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Αργεντινή, Βέλγιο, Βραζιλία, Χιλή, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ν. Αφρική, Ισπανία, Σουηδία, Τουρκία, Καναδάς, Ελλάδα.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

1.    Supply of raw materials from exploration and mining
2.    Design
3.    Processing, Production and Remanufacturing
4.    Recycling and Re-use of End-of-Life Products
5.    Cross-cutting topics


Στόχος της πρόσκλησης είναι:

η έρευνα και καινοτομία με γνώμονα τις ανάγκες για όλες τις πτυχές του κύκλου ζωής των μη ενεργειακών μη γεωργικών πρώτων υλών (μεταλλικών, οικοδομικών και βιομηχανικών ορυκτών) που καλύπτουν τόσο τους πρωτογενείς όσο και τους δευτερεύοντες πόρους και την υποκατάσταση των κρίσιμων πρώτων υλών σε μία κυκλική οικονομία.

Τα έργα που θα εγκριθούν, θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για υποβολή των προτάσεων είναι η 31η Ιανουαρίου 2019, 17:00 (CET).

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  του 1.000.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στους παρακάτω συνδέσμους :
Κεντρική ιστοσελίδα της δράσης: https://www.era-min.eu/
Στοιχεία και πληροφορίες της πρόσκλησης:  https://www.era-min.eu/node/325
Εργαλείο αναζήτησης εταίρων: Partner Search

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0