Μενού Επιλογών

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET Cofund on Blue Bioeconomy (BlueBio) – "Unlocking the Potential of Aquatic Bioresources"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
14/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
17/3/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
14/1/2019

Στο πλαίσιο του  BlueBio ανακοινώθηκε,  την 17η Δεκεμβρίου 2018,  κοινή πρόσκληση για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Κροατία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γερμανία, Ελλάδα Ιρλανδία, Ισλανδία, Ιταλία, Νορβηγία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Μάλτα.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

  • Priority area 1: Exploring new resources
  • Priority area 2: Exploring improvements in fisheries and aquaculture
  • Priority area 3: Exploring synergies across sectors
  • Priority area 4: Exploring Biotechnology and ICT


Βασικός στόχος της δράσης είναι να θεσπίσει ένα συντονισμένο σχέδιο χρηματοδότησης στην έρευνα και καινοτομία που θα ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στη γαλάζια βιο-οικονομία και βασικός στόχος της πρόσκλησης είναι :

  • να εντοπιστούν νέες τεχνολογίες και να βελτιωθούν οι υπάρχοντες τρόποι με τους οποίους θα προσφέρονται στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες βιολογικής προέλευσης
  • να δημιουργηθούν συνέργειες μεταξύ της υδατοκαλλιέργειας και της αλιείας (γενετική επεξεργασία και ψηφιοποίηση) με χρήση της βιοτεχνολογίας και των ΤΠΕ για την ανάπτυξη έξυπνων και αποτελεσματικών συστημάτων τροφίμων
  • να διερευνηθούν και αναπτυχθούν καινοτόμες χρήσεις αποβλήτων από την αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια για την επίτευξη μηδενικών αποβλήτων
  • να στηρίξει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας, της αλιείας, της μεταποίησης τροφίμων και της βιοτεχνολογίας  εφαρμόζοντας τις τελευταίες εξελίξεις των ΤΠΕ στη γαλάζια βιο-οικονομία


Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η  17η Mαρτίου 2019 (13.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 17η Σεπτεμβρίου 2019 (13.00 CET).


Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην πρόσκληση ανέρχεται σε 1.500.000,00 €.

Το ποσό  του 1.500.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00€,  ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο  και μέχρι 250.000,00€  ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Για την αρχική υποβολή των προτάσεων χρησιμοποιείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο :  www.submission-bluebio.eu . Μέσω της ίδιας πλατφόρμας παρέχεται η δυνατότητα εύρεσης ευρωπαίων εταίρων επιλέγοντας τον υπερσύνδεσμο "partnering",  μέχρι τις 17 Μαρτίου 2019.

Λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα (www.bluebio.eu).

Για ερωτήσεις σχετικές με την υποβολή των προτάσεων και τεχνικών ζητημάτων σχετικών με το σύστημα υποβολής, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση Project Management Jülich (ptj-bluebio@fz-juelich.de).

Στο πλαίσιο της εν λόγω δράσης και για την πληρέστερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων θα πραγματοποιηθεί  ενημερωτική εκδήλωση στο Όσλο στις 30 Ιανουαρίου 2019. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για συμμετοχή στην ενημερωτική εκδήλωση απευθυνθείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο : https://blubio-brokerage-event-2019.b2match.io/

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0