Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης COFASP-ERANET "Call for applicants for transnational research in the thematic areas Aquaculture, Fishery and Seafood Processing"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
22/4/2016
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
25/4/2016
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/3/2016

Στόχος του Ευρωπαϊκού Έργου Δικτύωσης είναι η συνεργασία μεταξύ φορέων των κρατών μελών της ΕΕ και Συνδεδεμένων Χωρών για την ανάπτυξη της αειφόρου εκμετάλλευσης των αλιευτικών πόρων,  της οργάνωσης της αλιευτικής,  υδατοκαλλιεργητικής έρευνας,  καθώς και της  έρευνας  που σχετίζεται με τη μεταποίηση των αλιευτικών προϊόντων.

Στο πλαίσιο  του COFASP-ERANET ανακοινώθηκε την 21η Μαρτίου 2016, Κοινή Προκήρυξη για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων στους τομείς “Aquaculture, Fishery and Seafood Processing” και συγκεκριμένα στις ακόλουθες θεματικές προτεραιότητες:

 

Topic 1:

Fisheries stock assessment and dynamic modelling using ‘omic’ methodologies and tools

Topic 2:

Genome based approach to genetic improvement of aquaculture species

Topic 3:

Explore opportunities for the use of biotechnological tools, including targeted enzymes to develop more efficient seafood processing methods and high value products

Στόχος της επικείμενης προκήρυξης είναι η ενεργός συμμετοχή φορέων από τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα των συμμετεχόντων κρατών για την ανάπτυξη διατομεακών και διεπιστημονικών συνεργασιών/κοινοπραξιών στους τρεις βασικούς θεματικούς τομείς. Οι θεματικοί τομείς που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη καθώς και οι κανόνες συμμετοχής αναλύονται στα έντυπα της προκήρυξης.

O συνολικός προϋπολογισμός της προκήρυξης ανέρχεται στο ποσό των   5300 k €. Στη προκήρυξη συμμετέχουν  9 χώρες (Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Νορβηγία, Ρουμανία, Εσθονία, Τουρκία, Καναδάς).

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας 24 έως 36 μηνών.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 500.000,00 € (100.000€ ανά πρόταση).

Η ημερομηνία για την προεγγραφή των προτάσεων (pre-registration for full proposal) είναι η 22α Απριλίου 2016.

Η καταληκτική  ημερομηνία για τη τελική υποβολή των προτάσεων (final submission) είναι η 20η Ιουνίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο :  http://www.cofasp.eu/

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0