Μενού Επιλογών

Προδημοσίευση Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ» - 2η Πρόσκληση προς Επιχειρήσεις

Ημερομηνία:
24/12/2019

Μετά τη  δημοσίευση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας/Φορέας Αρωγός»  και την επιλογή των Φορέων Αρωγών (ΦΑ), θα εκδοθεί η 2η Πρόσκληση της Δράσης, προς τις Επιχειρήσεις, που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στους ΣΣΚ.

Δυνητικοί δικαιούχοι της 2ης Πρόσκλησης  αποτελούν υφιστάμενες επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, οι οποίες προτίθενται να υλοποιήσουν μεμονωμένα ή σε συνεργατικά σχήματα, επιχειρηματικά σχέδια Καινοτομίας υποστηριζόμενα από Έρευνα και Τεχνολογική  Ανάπτυξη. Δύνανται να συμμετέχουν ως δυνητικά μέλη των προκριθέντων ΦΑ και επιχειρήσεις που δεν συμπεριλήφθηκαν στα επιχειρηματικά σχέδια των ΦΑ που εγκρίθηκαν κατά την 1η Πρόσκληση, καθώς η  2η πρόσκληση είναι ανοικτή προς όλες τις επιχειρήσεις – δυνητικά μέλη του εκάστοτε ΣΣΚ. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί  η σύμφωνη γνώμη του Φορέα Αρωγού, για τη  συμμετοχή των επιχειρήσεων, (μεμονωμένων  ή σε συνεργατικό έργο), που δεν αποτελούν ήδη μέλη του ΣΣΚ .

 Στα επιχειρηματικά σχέδια των επιχειρήσεων  θα αναλύονται οι ενέργειες που θα υλοποιήσει η κάθε επιχείρηση.  Στόχος αυτών των σχεδίων θα είναι η ανάπτυξη σημαντικής δυναμικής στην παραγωγή νέων καινοτόμων προϊόντων ή/και υπηρεσιών, η υλοποίηση στρατηγικών διείσδυσής τους σε αγορές στόχους, η αύξηση των θέσεων εργασίας, η προσέλκυση επενδύσεων, καθώς και η δημιουργία νέας γνώσης και τεχνογνωσίας μέσω των ενεργειών που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του κάθε ΣΣΚ .

Επισημαίνεται ότι η κάθε επιχείρηση δύναται να συμμετέχει με μια και μόνο πρόταση.
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός, (Δημόσια Δαπάνη και Ιδιωτική Συμμετοχή), κάθε ΣΣΚ συμπεριλαμβανομένου και  του προϋπολογισμού του ΦΑ, στο θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 0,7 Μ€ και στους υπόλοιπους θεματικούς τομείς τα 3,0 Μ€.

Τα έργα της παρούσας πρόσκλησης θα χρηματοδοτηθούν με χρήση του ΕΚ/651/2014  και οι  Επιλέξιμες Δαπάνες των Επιχειρήσεων / μελών  είναι οι εξής:
1)    Ενισχύσεις Καινοτομίας για ΜΜΕ (άρθρο 28,  ΕΚ 651/2014)
2)    Έρευνα και ανάπτυξη πρωτοτύπου προϊόντος /μελέτη σκοπιμότητας (άρθρο 25,ΕΚ 651/2014)
3)    Ενισχύσεις για διαδικαστική και οργανωτική καινοτομία (άρθρο 29, ΕΚ 651/2014)
4)    Ενισχύσεις/Δαπάνες για συμμετοχή ΜΜΕ σε εκθέσεις (άρθρο 19, ΕΚ651/2014)
 
Η  αξιολόγηση θα  είναι συγκριτική.

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι  18 μήνες με δυνατότητα 6μηνης παράτασης.

Στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (www.gsrt.gr) θα διευκρινίζονται οι προϋποθέσεις, οι δικαιούχοι και οι λεπτομέρειες συμμετοχής, καθώς και ο τρόπος υποβολής προτάσεων και χρηματοδότησης αυτών.

Πληροφορίες:
Δ/νση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Τμήμα Καινοτομίας
Ντίνος  Απέργης  2131300157, email: dape@gsrt.gr
Ιωάννα Μυλωνά  2131300143, email: i.milona@gsrt.gr

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0