Μενού Επιλογών

FLAG-ERA II: Προδημοσίευση Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης (ΚΔΠ) 2017 για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με τις Eμβληματικές Πρωτοβουλίες της ΕΕ, Γραφένιο και Έργο για τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο

Ημερομηνία:
14/12/2016

Το FLAG-ERA II, πρόγραμμα ERA-NET που συνδέεται με δύο από τις  εμβληματικές πρωτοβουλίες (FET Flagships) της EE του Γραφένιου  (Graphene) και του Έργου για τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο (Human Brain Project), αναμένεται, στις αρχές Ιανουαρίου 2017, να ανακοινώσει Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (ΚΔΠ) για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των 17 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τουρκία).

Κύριος στόχος της ΚΔΠ είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης να συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των στόχων των αντίστοιχων εμβληματικών πρωτοβουλιών της ΕΕ (FET Flagships).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη αφορούν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες (FET Flagships) του Γραφένιου (Graphene) και του έργου για τον  Ανθρώπινο Εγκέφαλο (Human Brain Project).

Η χώρα μας συμμετέχει μόνο στην πρόσκληση που αφορά την Εμβληματική Πρωτοβουλία του Γραφένιου (Graphene Flagship) η οποία επιμερίζεται σε δύο υπό-προσκλήσεις Κάθε υπο-πρόσκληση καλύπτει μια συγκεκριμένη λίστα από ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της προδημοσίευσης της πρόσκλησης (βλ. συνημμένα αρχεία).

Τα έργα που εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 700.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το ανώτερο ποσό των 100.000 € ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια. Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα κληθούν οι συμμετέχοντες για υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων.

Σημειώνεται ότι οι παρακάτω πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημέρωση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να ξεκινήσουν τη δημιουργία κοινοπραξιών και την προετοιμασία των προτάσεων.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα:

Αρχές Ιανουαρίου 2017: Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης

14 Μαρτίου 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής προκαταρκτικής πρότασης

Τέλος Μαΐου 2017: Κοινοποίηση των αποδεκτών προκαταρκτικών προτάσεων

Ιούλιος 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης.

Οκτώβριος 2017: Κοινοποίηση αποδεκτών ολοκληρωμένων προτάσεων.

Δεκέμβριος 2017 – Μάρτιος 2018: Έναρξη του έργου

Η ανακοίνωση της πρόσκλησης θα δημοσιευθεί στις αρχές του νέου χρόνου στον ιστότοπο www.flagera.eu αλλά και στην επίσημη σελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr), παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στη χώρα μας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την επίσημη σελίδα του FLAG-ERA http://www.flag-era.eu

Για γενικές πληροφορίες σχετικά με την Κοινή Διακρατική Πρόσκληση και τα κριτήρια εκλεξιμότητας, επικοινωνήστε με την εκπρόσωπο της ΓΓΕΤ: Κωνσταντίνα Κότσαρη, k.kotsari@gsrt.gr, 210 7458100.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Pre-annoucement of FLAG-ERA JTC 2017

Graphene topic: Related Divisions and Work Packages per JTC research area

Information and Networking web-page

Προδημοσίευση της πρόσκλησης (στα Αγγλικά)

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0