Μενού Επιλογών

QUANTERA: Προδημοσίευση ΚοινήςΔιακρατικής Πρόσκλησης (ΚΔΠ) 2017 για υποβολή προτάσεων ερευνητικών έργων που σχετίζονται με την EμβληματικήΠρωτοβουλία της ΕΕγια Κβαντικές Τεχνολογίες

Ημερομηνία:
21/12/2016

Το QuantERA, πρόγραμμα ERA-NETCofund, συνδέεται με την Εμβληματική  Πρωτοβουλία QUANTUM Technologies/κβαντικές τεχνολογίες, στον τομέα των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών (FET FLAGSHIP Initiatives/FFs) της ΕΕ, η οποία αναμένεται το 2018 με προϋπολογισμό 1δισ. € και δεκαετή διάρκεια.  To QuantERA πρόκειται να ανακοινώσει Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (ΚΔΠ),στα μέσα Ιανουαρίου 2017, για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των 26 κρατών-μελών και συνδεδεμένων κρατών τα οποία συμμετέχουν στην προκήρυξη και είναι τα εξής: Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Γερμανία, Δανία, Ελλάδα, Ελβετία, Ισπανία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Λετονία, Νορβηγία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία, Φιλανδία και Ην. Βασίλειο (AT, BE, BG, CH, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, GR, HU, IE, IL, IT, LV, NL, NO, PL, PT, RO, SK, SE, SI, TR, UK).

Κύριος στόχος της ΚΔΠ είναι να δοθεί η δυνατότητα στους ερευνητές από διάφορες χώρες της Ευρώπης να συμβάλλουν από κοινού στην επίτευξη των στόχων της ανωτέρω αναφερόμενης εμβληματικής πρωτοβουλίας της ΕΕ (FET Flagships).

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε περίπου 34 εκατ. €.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης είναι έξι και έχουν συμφωνηθεί από κοινού, από τα ανωτέρω αναφερόμενα συμμετέχοντα κράτη, σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία για κβαντικές τεχνολογίες. Αναλυτικά οι θεματικοί τομείς αναφέρονται στο κείμενο της προδημοσίευσης της πρόσκλησης (δείτε το σχετικό αναρτημένο αρχείο στα αγγλικά).

Διάρκεια έργων: Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Χρηματοδότηση ελληνικής συμμετοχής: Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 400.000,00€ και θα κατανεμηθεί μέχρι το ανώτερο ποσό των 100.000,00€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Κοινοπραξίες:. Αναμένονται κοινοπραξίες 3- 6 εταίρων ανά έργο. Σημειώνεται ότι κατ’ ελάχιστον κάθε κοινοπραξία πρέπει να αποτελείται από τρεις εταίρους από τρία κράτη συμμετέχοντα στο QuantERA (ανωτέρω αναφέρονται τα συμμετέχοντα 26 κράτη) για να θεωρείται έγκυρη η πρόταση και να εισαχθεί προς αξιολόγηση.

Κριτήρια αξιολόγησης: Αριστεία, όφελος/αντίκτυπος, υλοποίηση (ποιότητα και αποτελεσματικότητα υλοποίησης)

Διαδικασία υποβολής προτάσεων

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια. Κατά το πρώτο υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και για όσες επιλεγούν θα κληθούν οι συμμετέχοντες για υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων σε δεύτερο στάδιο.

Σημειώνεται ότι οι κατωτέρω πληροφορίες παρέχονται μόνο για ενημέρωση, ώστε να έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι να διερευνήσουν την δημιουργία κοινοπραξιών και την προετοιμασία των προτάσεων.

Ενδεικτικό Χρονοδιάγραμμα

  • Μέσα Ιανουαρίου 2017: Δημοσίευση ανακοίνωσης πρόσκλησης
  • 15 Μαρτίου 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής προκαταρκτικής πρότασης
  • Αρχές Μαΐου 2017: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στους συμμετέχοντες/ενδιαφερόμενους - ενημέρωση όσων προκρίνονται για υποβολή πλήρους πρότασης (2ο στάδιο υποβολής)
  • 30 Ιουνίου 2017: Λήξη προθεσμίας υποβολής ολοκληρωμένης πρότασης.
  • Οκτώβριος 2017: Κοινοποίηση αποτελεσμάτων των ολοκληρωμένων προτάσεων.
  • Φθινόπωρο/Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017: Διαδικασία ετοιμασίας συμβολαίων των χρηματοδοτούμενων προτάσεων
  • Ιανουάριος 2018: Έναρξη των έργων

Ανακοίνωση/δημοσίευση της πρόσκλησης στα μέσα Ιανουαρίου 2017 στους ιστότοπους:

www.quantera.eu&www.gsrt.gr

Πληροφορίες

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας/ΓΓΕΤ

κα Μαρία Κουτροκόη

Τηλ. 210 7458 101, e-mail: mkoutr@gsrt.gr

Λ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα

Σχετικοίσύνδεσμοι

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0