Μενού Επιλογών

Προαναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης ERA-NET για τη δράση TRANSCAN-2: JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2015) FOR "European Research Projects on Aligning national/regional translational cancer research programmes and activities, TRANSCAN-2"

Ημερομηνία:
12/12/2014

Χρηματοδοτικό πλαίσιο: Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις

Φορέας: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις

Περιοχή υλοποίησης: Όλη η Επικράτεια

Κατάσταση: Ενεργή

Προϋπολογισμός (€): 500.000,00€

Έναρξη Ισχύος: 8/12/2014

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων: 16/3/2015

Στο πλαίσιο του TRANSCAN-2 θα ανακοινωθεί, την 15η Ιανουαρίου 2015, Κοινή Προκήρυξη με τίτλο: Translational research on human tumour heterogeneity

to understand and overcome recurrence and resistance to therapy". Θα συγχρηματοδοτηθούν ερευνητικά έργα μεταξύ των κρατών που θα συμμετέχουν στη προκήρυξη, Αυστρία, Βέλγιο, Εσθονία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Ολλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Ταιβάν, Τουρκία.

Στόχος και θεματικοί τομείς

Στόχος της πρόσκλησης είναι να προωθήσει μια διεθνή προσέγγιση συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ομάδων σε απαιτητικές περιοχές της μεταφραστικής έρευνας για τον καρκίνο με αποφυγή επικάλυψης των προσπαθειών και την εξασφάλιση της αποτελεσματικής χρήση των διαθέσιμων πόρων.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη θα είναι οι ακόλουθοι:

  • Development and validation of methods to investigate human tumour heterogeneity.
  • Studies on human tumour heterogeneity in order to guide therapeutic intervention and identify new therapeutic targets
  • Development of new precision therapeutic strategies that may prevent human tumour recurrence or resistance to therapy by counteracting tumour heterogeneity

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων θα είναι η 16η Μαρτίου 2015.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), που αποτελεί ένα από τα πέντε τομεακά επιχειρησιακά προγράμματα του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης (νέο ΕΣΠΑ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη θα ανέλθει σε 500.000,00€. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση αυτή έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και τελεί υπό την προϋπόθεση της έγκρισης του ΕΠΑΝΕΚ.

Για περισσότερες πληροφορίες μέχρι την ημερομηνία της Προκήρυξης (15-1-2015) μπορείτε να απευθύνεστε στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://www.transcanfp7.eu/transcan/file.php/1/Calls/JTC-2014/TRANSCAN-2_JTC_2014_Preannouncement_28112014.pdf

Και στο TRANSCAN website: http://www.transcanfp7.eu.

 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0