Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα αξιολογήσεων ΕΣΠΑ 2007-2013

Πίνακας για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των αξιολογήσεων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία, Τίτλος. Περιέχει 62 καταχωρήσεις ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Ημερομηνία έναρξης Τίτλος
09/07/2020 Β ΚΥΚΛΟΣ_ Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙΙΙ
09/07/2020 Β ΚΥΚΛΟΣ_ Απόφαση Απόρριψης Αιτήσεων Χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Παρέμβασης ΙV
23/06/2015 (Ορθή επανάληψη) Αποτελέσματα Αξιολόγησης των προτάσεων του Προγράμματος Ακαδημαϊκή Έρευνα στους τομείς προτεραιότητας «Διαφορετικότητα, Ανισότητες και Κοινωνική Ενσωμάτωση» ΧΜ ΕΟΧ περιόδου 2009-2014.
03/06/2014 Τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Ισραήλ 2013-2015», της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»
10/02/2014 Αποτελέσματα αξιολόγησης της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013)»
03/01/2014 Ανακοίνωση των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II»
23/12/2013 Αποτελέσματα Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας 2013-2015
22/11/2013 Τελικά αποτελέσματα της προκήρυξης της «Διμερούς Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας 2013-2014», της Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»
15/07/2013 Αποτελέσματα Ελληνογαλλικής Ε&Τ Διακρατικής Συνεργασίας
06/06/2013 Αποτελέσματα Αξιολόγησης Α’ Φάσης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για τις προτάσεις που εντάχθηκαν στη Θεματική Επιτροπή 01

Εγγραφές: |1-10|      

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0