Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα Αξιολόγησης δράσης "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις" του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

Ημερομηνία δημοσίευσης:
3/6/2013
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/6/2013

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της απασχόλησης των ερευνητών σε επιχειρήσεις» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού».

Στο πλαίσιο της Δράσης είχαν υποβληθεί συνολικά διακόσιες (200) προτάσεις. Μετά τον έλεγχο πληρότητας και την διαδικασία αξιολόγησης προτάθηκαν προς χρηματοδότηση εκατόν εικοσιπέντε (125) προτάσεις. Σύμφωνα με τους όρους της με α.π. 1045/30-01-2013 Πρόσκλησης της δράσης, η χρηματοδότηση των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά, θα γίνει μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων (διαθέσιμη Δημόσια Δαπάνη) ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Στο συνημμένο αρχείο «Κατάλογος προτάσεων προς χρηματοδότηση» στους πίνακες Α1, Α2 και Α3 παρουσιάζονται οι προτάσεις που εγκρίνονται για χρηματοδότηση με βάση τη βαθμολογική τους κατάταξη και της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης ανά Άξονα Προτεραιότητας.  

Οι δικαιούχοι, θα ενημερωθούν άμεσα για τις περαιτέρω ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβούν με την αποστολή εγκριτικών επιστολών από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας

Στον Άξονα 7 [Περιφέρειες: ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ–ΘΡΑΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ, ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ, ΚΡΗΤΗ] και στον Άξονα 9 [Περιφέρειες: ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ, Ν.ΑΙΓΑΙΟ] οι διαθέσιμοι πόροι επαρκούν για τη χρηματοδότηση όλων των προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά και προτάθηκαν για χρηματοδότηση από τις Θεματικές Επιτροπές Αξιολόγησης.

Στον Άξονα 8 [Περιφέρειες: ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ], λόγω περιορισμένων διαθέσιμων πόρων θα χρηματοδοτηθούν προτάσεις μέχρι εξαντλήσεως της Διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης.
Στο συνημμένο αρχείο «Κατάλογος επιλαχουσών προτάσεων», στον πίνακα Β2 παρουσιάζονται σε φθίνουσα βαθμολογική σειρά οι προτάσεις που ενώ έλαβαν θετική Αξιολόγηση δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης του Άξονα 8. Ο πίνακας Β2 αποτελεί Πίνακα Επιλαχουσών Προτάσεων για τον Άξονα 8, και σε περίπτωση που εξευρεθούν πρόσθετοι πόροι, είναι δυνατή η μεταγενέστερη έγκρισή τους για χρηματοδότηση, κατά σειρά προτεραιότητας με βάση την βαθμολογική τους κατάταξη.  
    

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ 19/9/2013

σε συνέχεια αύξησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης στον Άξονα Προτεραιότητας 8 - «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση της 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» [ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΑΤΤΙΚΗ] , εγκρίνονται προς χρηματοδότηση οι προτάσεις από τον κατάλογο επιλαχουσών προτάσεων του Αξονα 8 σύμφωνα με την με α.π. 10476/19-9-2013 Απόφαση


        
  

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0