Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
3/1/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
3/1/2014

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», για την οποία η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής ήταν η 29η Ιουνίου 2012.
Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
Σε συνέχεια της με αρ.πρωτ. 14463/16-12-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΓΛ9-Δ07) απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζονται, ανά επιστημονικό πεδίο, το ακρωνύμιο και ο τίτλος των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, ο Κύριος Ερευνητής και ο Φορέας Υποδοχής στις εγκαταστάσεις του οποίου θα υλοποιηθεί το ερευνητικό έργο.
Στους σχετικούς πίνακες δεν περιλαμβάνονται 3 προτάσεις που δε θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» για τυπικούς λόγους και η πρόταση με κωδικό 3266 η οποία δεν θα χρηματοδοτηθεί διότι ο ΚΕ έπαψε να κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ σε Πανεπιστήμιο της χώρας.
Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση εκχώρησης, στο ποσό των 40.000.000€. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 39.968.300€.
 

Ανακοίνωση 22/5/2014

Τροποποίηση πίνακα αποτελεσμάτων αξιολόγησης της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» -     Έγκριση νέων προτάσεων σε  αντικατάσταση αυτών που δεν θα υλοποιηθούν.

  Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 177 προτάσεις με συνολική δημόσια δαπάνη 39.968.300€, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΠΕΔΒΜ).
 
 Δεδομένου ότι έντεκα (11) από τις ανωτέρω προτάσεις δεν εντάχθηκαν τελικά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα λόγω μη επιλεξιμότητας ή μη αποδοχής της υλοποίησης τους από την πλευρά των Κύριων Ερευνητών, με την με αρ.πρωτ. 4664/14-04-2014 απόφαση εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 15 νέες προτάσεις σε αντικατάσταση αυτών που δεν θα υλοποιηθούν.
 Λόγω της ανωτέρω μεταβολής η συνολική δημόσια δαπάνη των εγκεκριμένων προτάσεων διαμορφώνεται πλέον στο ποσό των 39.999.300€.
Στο συνημμένο αρχείο παρουσιάζονται, ανά επιστημονικό πεδίο, το ακρωνύμιο, ο τίτλος, ο ΚΕ, η μέγιστη δημόσια δαπάνη και ο Φορέας Υποδοχής των νέων προτάσεων.
 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0