Μενού Επιλογών

Αποτελέσματα αξιολόγησης της πράξης «Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013)»

Ημερομηνία δημοσίευσης:
10/2/2014
Ημερομηνία καταχώρησης:
10/2/2014

Ανακοινώνεται ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πράξης «ΠΑΒΕΤ 2013».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013.

Στο πλαίσιο της προκήρυξης υποβλήθηκαν 582 προτάσεις από μεμονωμένες επιχειρήσεις ή από συμπράξεις ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων, εκ των οποίων 18 απορρίφθηκαν κατά τον προκαταρκτικό έλεγχο. Ο συνολικός προϋπολογισμός των υποβληθεισών προτάσεων ανερχόταν σε 216.986.164€ και η συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη σε 139.739.033€. Η διαδικασία αξιολόγησης και ιεράρχησης των προτάσεων πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα οριζόμενα στα κεφάλαια 9 και 10 του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης.

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 1536/10-02-2014 απόφασης έγκρισης αποτελεσμάτων στο συνημμένο αρχείο/πίνακα παρουσιάζονται, κατά αύξοντα κωδικό αριθμό ηλεκτρονικής υποβολής, τα στοιχεία των ογδόντα (80) προτάσεων (θεματικός τομέας, συντονιστής φορέας, η μέγιστη εγκρινόμενη δημόσια δαπάνη ανά Περιφέρεια και συνολικά) που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση.

Επισημαίνεται ότι το τελικό ποσό της δημόσιας δαπάνης κάθε έργου θα οριστικοποιηθεί στο στάδιο της διαμόρφωσης των Τεχνικών Παραρτημάτων Έργου, ώστε να διασφαλιστεί ότι πληρούνται οι βασικοί όροι της προκήρυξης και του Οδηγού Εφαρμογής της πράξης. Σε κάθε περίπτωση όμως η δημόσια δαπάνη δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ποσά του ανωτέρω πίνακα.

Η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση εκχώρησης, στο ποσό των 19.800.000€. Η συνολική εγκεκριμένη δημόσια δαπάνη των προτάσεων που εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση ανέρχεται στο ποσό των 19.478.594,93€.

Τονίζεται ότι λόγω του υψηλού επιπέδου των υποβληθεισών προτάσεων και της περιορισμένης διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πράξης θα καταβληθεί προσπάθεια εξεύρεσης πρόσθετων κονδυλίων για την χρηματοδότηση μεγαλύτερου αριθμού προτάσεων.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0