Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Έργα

Πίνακας για την παρουσίαση των επιχειρησιακών προγραμμάτων. Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Τίτλος, Χρηματατοδοτικό πλαίσιο, Ημερομηνία έναρξης, Ημερομηνία λήξης. Περιέχει 3 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα Χρηματοδοτικό πλαίσιο Ημερομηνία έναρξης Ημερομηνία λήξης
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΝ ΙΙ) ΕΣΠΑ 2007-2013 1/1/2007 31/12/2015
Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού ΕΣΠΑ 2007-2013 1/1/2007 31/12/2015
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΣΠΑ 2007-2013 1/1/2007 31/12/2015

Εγγραφές: 1-3

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0