Μενού Επιλογών

Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις

Ημερομηνία έναρξης:
30/1/2013
Ημερομηνία λήξης:
30/7/2015
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

1.Σκοπός

Η δράση «Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις» καλύπτει το 80% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση ερευνητών/τριών που θα προσληφθούν για την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις και εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου Γενικού Στόχου (ΓΣ2) «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», του 1ου Στρατηγικού Στόχου με τίτλο «Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων».

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

  • η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η πρόληψη της ανεργίας των ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής πείρας σε επιχειρήσεις.
  • η ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και η εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους.

3. Επιστημονικές περιοχές έρευνας

Η δράση εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής και εστιάζεται σε έντεκα (11) ευρείες επιστημονικές περιοχές:

01. Μαθηματικά και Στατιστική

02. Φυσική και Αστρονομία

03. Χημεία/ Επιστήμες Υλικών/Χημική Μηχανική

04. Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών/Τηλεπικοινωνίες

05. Μηχανολογία, Ηλεκτρολογία & Ηλεκτρονική Μηχανική

06. Κατασκευές/ Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού/ Αρχιτεκτονική/ Ναυπηγική και Αεροναυπηγική

07. Ενέργεια και Περιβάλλον

08. Ιατρικές Επιστήμες

09. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής

10. Κοινωνικές & Οικονομικές Επιστήμες

11. Ανθρωπιστικές Επιστήμες

 

4. Ποιους αφορά

Όλες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (δεν επιτρέπεται η συμμετοχή των επιχειρήσεων στις οποίες συμμετέχει το Δημόσιο με οποιονδήποτε τρόπο) με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ατομικές επιχειρήσεις. Επιπρόσθετες προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από την Επιχείρηση – Δικαιούχο είναι οι εξής:

  • Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής , Άρθρο 1).
  • Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αρ. 1998/2006 για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (de minimis), κατά την τελευταία τριετία από την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν θα υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ. Το προαναφερθέν ποσό ανέρχεται στα 100.000 ευρώ για επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα των οδικών μεταφορών.
  • Η επιχείρηση δεν θα πρέπει να προβεί σε απολύσεις προσωπικού αντίστοιχου επιπέδου και αντικειμένου με αυτό των προσλαμβανόμενων ερευνητών από τη δημοσίευση της παρούσας και μέχρι 12 μήνες μετά την έναρξη του έργου. Εξαίρεση αποτελούν περιπτώσεις απόλυσης λόγω πειθαρχικών παραπτωμάτων, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από την επιχείρηση.
  • Απαγορεύεται η εκχώρηση του εγκεκριμένου έργου σε τρίτους από οποιανδήποτε δικαιούχο, καθώς και της απαίτησης για ενίσχυση που προκύπτει από την ανάθεση αυτή.

 

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

  • Αμοιβές Ερευνητικού και Τεχνικού/ Υποστηρικτικού προσωπικού.

Ως Ερευνητικό προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος και οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών με τουλάχιστον 5ετή ερευνητική εμπειρία στο επιστημονικό αντικείμενο της ερευνητικής πρότασης, η οποία θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την κτήση του μεταπτυχιακού τίτλου. Ως Τεχνικό/ Υποστηρικτικό της έρευνας προσωπικό νοούνται οι κάτοχοι Μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών που δεν διαθέτουν την απαιτούμενη ερευνητική εμπειρία ώστε να ενταχθούν στο Ερευνητικό προσωπικό,  οι πτυχιούχοι Πανεπιστημίων και οι πτυχιούχοι ΤΕΙ.

  • Έμμεσες Δαπάνες (μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα, Τραπεζικά έξοδα τήρησης λογαριασμών/ έκδοσης εγγυητικών επιστολών που απαιτούνται για τη χρηματοδότηση του έργου, Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά κλπ)
  1. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα  9.500.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση».

6. Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης "Ενίσχυση της απασχόλησης ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις" του Ε.Π. "Αναπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού"

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0