Μενού Επιλογών

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Ημερομηνία έναρξης:
13/5/2013
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015

1.Σκοπός

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη ερευνητικών και τεχνολογικών έργων, που εκτελούνται από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις. Βασική επιδίωξη αποτελεί επίσης η προώθηση της καινοτομίας με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • η προώθηση της έρευνας & τεχνολογίας και της καινοτομίας και η ενσωμάτωσή τους στον παραγωγικό ιστό της χώρας ως κύριων παραγόντων ανάπτυξης, αναβάθμισης και ανταγωνιστικότητας και ως βασικών στοιχείων στρατηγικού σχεδιασμού,
 • η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, η βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η διείσδυση σε νέες αγορές,
 • η μεταφορά και η προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε παραδοσιακούς κλάδους της εγχώριας βιομηχανίας και η ενθάρρυνση ανάληψης δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας,
 • η ενίσχυση και η αναβάθμιση του στελεχιακού δυναμικού των επιχειρήσεων με τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες ΕΤΑΚ, που βρίσκουν άμεση εφαρμογή στην παραγωγική διαδικασία των επιχειρήσεων,
 • η ενίσχυση της συμμετοχής των επιχειρήσεων στην ανάληψη Ε&Τ δραστηριοτήτων και η αποτελεσματικότερη διασύνδεση του ερευνητικού συστήματος της χώρας με τους παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάζεται σε οκτώ (8) επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων επιχορηγούνται τα έργα:

1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία

2. Τρόφιμα/ Ποτά

3. Ενέργεια

4. Περιβάλλον

5. Χημικές διεργασίες

6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα

7. Υλικά

8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί

4. Ποιους αφορά

Εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους, με παραγωγική δραστηριότητα, οι οποίες έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση και δραστηριοποιούνται στους παραπάνω θεματικούς τομείς.

Τα αντίστοιχα επιχορηγούμενα έργα  υλοποιούνται από μία επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη δύο ή περισσότερων ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων. Στη δεύτερη περίπτωση η μία από τις επιχειρήσεις, ορίζεται ως Συντονιστής του έργου. Επίσης, δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να υλοποιηθεί, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται  δραστηριότητες που ενισχύουν:

α) έρευνα και ανάπτυξη (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη),

β) κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ),

γ) προβολή/διάχυση (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Σε κάθε χρηματοδοτούμενο έργο υπάρχουν υποχρεωτικά δραστηριότητες  έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της κατηγορίας (β), είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους του έργου, ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό προβλέπονται σε όλα τα έργα.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Δαπάνες προσωπικού (έμπειρων ερευνητών, απλών ερευνητών και υποστηρικτικού προσωπικού)
 • Δαπάνες για όργανα και εξοπλισμό
 • Δαπάνες για αγορά τεχνολογίας – τεχνογνωσίας
 • Δαπάνες για έρευνα επί συμβάσει (από νομικά και φυσικά πρόσωπα)
 • Συμπληρωματικές δαπάνες (δαπάνες μετακινήσεων, δημοσιότητας/ προβολής του έργου και διάχυσης των αποτελεσμάτων του, δαπάνες  δικτύωσης και άλλα γενικότερα έξοδα που συνδέονται άμεσα με το ερευνητικό έργο)

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Τα βασικά χαρακτηριστικά διάρκειας και προϋπολογισμού έργων μεμονωμένων ή συμπράξεων επιχειρήσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΡΕΩΝ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΟΡΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΝΑ ΕΡΓΟ

Μία (1) ή δύο (2) επιχειρήσεις

12-20 μήνες

Έως 400.000 €

Τουλάχιστον τρεις (3) επιχειρήσεις

12-20 μήνες

Έως 800.000 €

 

 

 

 • Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία/είδος έρευνας και ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, παρουσιάζεται στον παρακάτω Πίνακα:

 

 

 

 

 

Κατηγορία Έρευνας

ΕΝΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (δημόσια δαπάνη)

Πολύ Μικρές & Μικρές επιχ/σεις

Μεσαίες επιχ/σεις

Μεγάλες επιχ/σεις

Βιομηχανική Έρευνα

Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων

70%

60%

50%

Εφόσον το έργο προβλέπει συνεργασία μεταξύ τριών (3) τουλάχιστον ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων και πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • καμία μεμονωμένη επιχείρηση δεν φέρει πάνω από το 70% των επιλέξιμων δαπανών του έργου
 • υπάρχει συνεργασία με τουλάχιστον μία ΜμΕ

75%

70%

60%

Πειραματική Ανάπτυξη

Εφόσον το έργο προβλέπει μια (1) επιχείρηση ή συνεργασία δύο (2) ανεξάρτητων μεταξύ τους επιχειρήσεων

45%

35%

25%

Εφόσον καλύπτεται η παραπάνω προϋπόθεση της κατηγορίας «βιομηχανική έρευνα»

 

60%

50%

40%

 

7. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτείται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας»,
  • Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανέρχεται σε 19,8 εκ. €

8. Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιιο της Πράξης "Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013"

 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0