Μενού Επιλογών

Αναπτυξιακές Προτάσεις Ερευνητικών Φορέων - ΚΡΗΠΙΣ

Ημερομηνία έναρξης:
31/5/2012
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015

 

Τίτλος Προκήρυξης/Δράσης:   «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ- ΚΡΗΠΙΣ »

1.Σκοπός

Σκοπός της Δράσης είναι η υποστήριξη και ενίσχυση της έρευνας (βασική έρευνα, βιομηχανική/εφαρμοσμένη έρευνα και πειραματική ανάπτυξη) και η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από αυτήν με την υλοποίηση έργων υψηλής ερευνητικής και επιστημονικής στάθμης, με απώτερο σκοπό τη στρατηγική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και τη διατήρηση ή τη προσέγγιση αριστείας στους ερευνητικούς τομείς που αυτά δραστηριοποιούνται.

Η επίτευξη του σκοπού αυτού βασίζεται στην υλοποίηση συνδυασμού συγκεκριμένων έργων που αποσκοπούν στην ενίσχυση στοχευμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων έρευνας, οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν είτε σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, με βασική επιδίωξη τη δημιουργία προστιθέμενης επιστημονικής αξίας ώστε να στηριχθεί η βιωσιμότητα των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και να βελτιωθεί η βασική ερευνητική δραστηριότητά τους και η διεθνής τους παρουσία.

 

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η προαγωγή συντονισμένης και στοχευμένης έρευνας ως μέσο στρατηγικής ανάπτυξης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της ΕΕΑΕ.
 • Η δημιουργία περιβάλλοντος που ενθαρρύνει την ανάπτυξη της καινοτομίας και της μελλοντικής εκμετάλλευσης του ερευνητικού προϊόντος των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της ΕΕΑΕ.
 • Η  διευκόλυνση της διασύνδεσης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του ερευνητικού ιστού της χώρας σε θέματα έρευνας.
 • Η ενίσχυση της θέσης των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Φορέων και της ΕΕΑΕ στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές ερευνητικό τοπίο.

 

3. Ερευνητικές Περιοχές της Δράσης

Η Δράση εστιάζεται στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές:

1. Ενέργεια και Περιβάλλον

2. Βιοεπιστήμες, Υγεία, Διατροφή

3. Φυσικές Επιστήμες, Υλικά

4. Επιστήμες Μηχανικού, Μεταφορές

5. Μαθηματικών και Πληροφορικής, Επικοινωνίες, Δίκτυα

6. Κοινωνικές Επιστήμες

7. Ανθρωπιστικές Επιστήμες.

 

4. Ποιους αφορά

Φορείς για συμμετοχή στην υλοποίηση προτάσεων της Δράσης (δικαιούχοι)  είναι όλα τα  εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας.

 

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται  στοχευμένες δραστηριότητες έρευνας, οι οποίες είτε ήδη υπάρχουν είτε σχεδιάζεται να αναπτυχθούν, στη βάση Σχεδίων Στρατηγικής Ανάπτυξης των φορέων (δικαιούχων) τα οποία υπέβαλαν παράλληλα με την πρόταση χρηματοδότησης.

 

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Αμοιβές προσωπικού των φορέων που συμμετέχουν.
 • Αμοιβές προς τρίτους (δαπάνες αμοιβής επιστημονικού, τεχνικού και υποστηρικτικού προσωπικού).
 • Δαπάνες μελλοντικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων (πχ. βελτίωση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών, αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας).
 • Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης (ερευνητών, τεχνικού ή άλλου είδους προσωπικού) που εκτελούνται για τις ανάγκες του έργου.
 • Δαπάνες αποσβέσεων αγοράς οργάνων και εξοπλισμού που αξιοποιούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου.
 • Αναλώσιμα – Διάφορα (έως 5% του π/υ του έργου)
 • Ειδικά ερευνητικά αναλώσιμα, πειραματόζωα που σχετίζονται με το έργο.
 • Έξοδα αναβάθμισης υποδομών που σχετίζονται με το έργο.
 • Συμπληρωματικές λειτουργικές δαπάνες που προκύπτουν άμεσα από την εκτέλεση του έργου (πχ.     δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτων, δημοσιότητας και προβολής, προώθησης και δικτύωσης, έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, γενικά έξοδα, έξοδα – αμοιβές ελεγκτών (ορκωτοί ελεγκτές), έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων).
 • Δαπάνες για Χρηματοδοτική Μίσθωση (leasing) για απόκτηση εξοπλισμού που σχετίζεται με το ερευνητικό έργο.

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η λήξη επιλεξιμότητας των έργων είναι έως τις 31/12/2015
 • Ο μέγιστος δυνατός εγκεκριμένος προϋπολογισμός που έθετε η Προκήρυξη ανά Ερευνητικό Ινστιτούτο , ως άθροισμα των εγκεκριμένων προϋπολογισμών όλων των έργων  με τα οποία συμμετέχει στη Δράση, ήταν 1,5 εκατ. €.
 • Η ένταση της ενίσχυσης των υλοποιούμενων έργων ανέρχεται στο 100% του συνολικού π/υ τους.

 

 

7. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτείται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας»,

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανέρχεται σε 39 εκατ. €

 

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0