Μενού Επιλογών

Διμερείς Ε&Τ Συνεργασίες της Ελλάδας με Γαλλία, Ουγγαρία, Τουρκία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία.

Ημερομηνία έναρξης:
15/6/2009
Ημερομηνία λήξης:
31/12/2015

Τίτλος Δράσης:    «ΔΙΜΕΡΕΙΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – συνεργασίες ερευνητικών και ακαδημαϊκών φορέων  »

1.Σκοπός

Πρόκειται για επιμέρους παρεμβάσεις  (προκηρύξεις) για την ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για συνεργασία στην Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη με αντίστοιχους φορείς των χωρών με τις οποίες η Ελλάδα έχει συνάψει αντίστοιχες διμερείς συμφωνίες .

Η ιδιομορφία των παραπάνω Προκηρύξεων που διαχειρίζεται ο ΕΦΔ ΓΓΕΤ, αφορά στην αναγκαία σύσταση και λειτουργία αντίστοιχων  Μικτών Διακρατικών Επιτροπών της  Ελλάδας  με την αντίστοιχη συνεργαζόμενη χώρα, οι οποίες προβαίνουν στον καθορισμό και την έγκριση των επιλεγμένων προτάσεων προς χρηματοδότηση και την υπογραφή ειδικού Πρωτοκόλλου ή /και Working Programme, το οποίο συνυπογράφεται σε ανώτατο ιεραρχικό επίπεδο (από τον Γενικό Γραμματέα Ε&Τ, τον Έλληνα Πρέσβη ή ανώτερο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπος αυτών από ελληνικής πλευράς). Στις Επιτροπές μετέχουν οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες των δύο χωρών.

Περιλαμβάνονται οχτώ (8) προκηρύξεις διεθνών Ε&Τ  συνεργασιών οι οποίες εκδόθηκαν από τη ΓΓΕΤ το διάστημα 2009-2013:

1. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2009 (προκήρυξη Ιουνίου 2009, π/υ 517.000 €)

2. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΟΥΓΓΑΡΙΑΣ 2009 (προκήρυξη Ιουλίου 2009, π/υ 300.000 €)

3. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2010-11 (προκήρυξη Ιουλίου 2009, π/υ 420.000 €)

4. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ 2011-12 (προκήρυξη Σεπτεμβρίου 2010, π/υ 300.000 €)

5. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΣΕΧΙΑΣ 2011-13 (προκήρυξη Απριλίου 2011, π/υ 225.000 €)

6. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ 2011-12 (προκήρυξη Απριλίου 2011, π/υ 300.000 €)

7. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ 2013 (προκήρυξη Φεβρουαρίου 2013, π/υ 600.000 €)

8. ΔΙΜΕΡΗΣ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ –ΤΟΥΡΚΙΑΣ 2013-14 (προκήρυξη Μαρτίου 2013, π/υ 300.000 €)

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης (και των επιμέρους  Προκηρύξεων) είναι:

 • η χρηματοδότηση κοινών ερευνητικών και τεχνολογικών έργων στα επιστημονικά πεδία που ορίζουν από κοινού οι δυο χώρες σε κάθε προκήρυξη στη βάση Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών,
 • η δημιουργία κοινών ταμείων για την περαιτέρω ενίσχυση των Διμερών Ε&Τ Συμφωνιών και την επέκταση έργων,
 • η ενίσχυση των πολυμερών συνεργασιών,
 • η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ενίσχυση των δεσμών με ομάδες τρίτων χωρών όπου υπάρχει πολιτικό ή/και οικονομικό ενδιαφέρον, όπως οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, οι χώρες της ΟΣΕΠ (Οικονομική Συνεργασία Ευξείνου Πόντου) και της Μεσογείου, μέσω και της χρηματοδότησης φορέων και ομάδων των χωρών αυτών σε προγράμματα Ε&Α εθνικού ενδιαφέροντος.

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας

Οι  επιστημονικοί και τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων χρηματοδοτούνται  τα αντίστοιχα έργα, είναι οι εξής:

 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT)
 • Επιστήμες του Διαστήματος
 • Θαλάσσιες επιστήμες / Αλιεία και ιχθυοκαλλιέργειες
 • Περιβάλλον
 • Ενέργεια και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 • Βιοτεχνολογία, Τρόφιμα, Γεωργία και Αλιεία
 • Βιολογία
 • Ιατρική / Δημόσια Υγεία
 • Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και τεχνολογίες παραγωγής σε παραδοσιακούς κλάδους
 • Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές επιστήμες/ Πολιτιστική Κληρονομιά

4. Ποιους αφορά

Δημόσιους Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών), καθώς και φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23-12-2004).

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται  οι δραστηριότητες των έργων  που ενισχύουν:

 • την παράλληλη ανάπτυξη της έρευνας μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και εμπειριών των ερευνητικών ομάδων στις δύο χώρες,
 • αμοιβαίες μετακινήσεις και ανταλλαγές των ερευνητικών ομάδων,
 • την προώθηση και στήριξη νέων ερευνητών,
 • τη διερεύνηση της αξιοποίησης του ερευνητικού έργου και τη μεταφορά τεχνογνωσίας,
 • τη δημιουργία ευρωπαϊκών ερευνητικών δικτύων.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες των αντίστοιχων έργων είναι:

 • Αμοιβές Νέων Ερευνητών
 • Μετακινήσεις εξωτερικού
 • Μετακινήσεις εσωτερικού για «έρευνα πεδίου»
 • Μετακινήσεις (εσωτερικού- εξωτερικού) που αποσκοπούν στη διερεύνηση αξιοποίησης του ερευνητικού έργου και μεταφοράς τεχνογνωσίας.
 • Αναλώσιμα
 • Μικρός εργαστηριακός εξοπλισμός (αποσβέσεις)
 • Έξοδα κοινών δημοσιεύσεων και συμμετοχών σε διοργανώσεις που αφορούν στην προετοιμασία προτάσεων εν όψει ευρωπαϊκών προκηρύξεων.
 • Ταχυδρομικά έξοδα
 • Δαπάνες απόσβεσης λογισμικού που χρησιμοποιείται στο έργο και  που αντιστοιχούν στη διάρκειά του.

 

 

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των προτεινόμενων έργων δεν υπερβαίνει τα δύο έτη.
 • Ο προϋπολογισμός των αντίστοιχων έργων είναι μεταξύ 13.000€ και 30.000€.
 • Τα έργα που χρηματοδοτούνται από τις παραπάνω προκηρύξεις στο 100% του προϋπολογισμού τους.

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Οι παραπάνω Προκηρύξεις συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα χρηματοδοτούνται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας» και Α.Π. 5 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Δ. Μακεδονίας»,
  • Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».
  • Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου: Α.Π. 6 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Περιφέρειας Ν. Αιγαίου».

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη και των 8 Προκηρύξεων  ανέρχεται σε 3 περίπου εκατ. €

    9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Προκήρυξη Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Γαλλίας 2009

Προκήρυξη Διμερούς Ε&Τ Συνεργασίας Ελλάδας-Ουγγαρίας 2009

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας - «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» - Πράξη: «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας 2010-2011»

Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρουμανίας 2011-2012

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας - «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»- «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Τσεχίας 2011-2013»

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας - «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες» - «Διμερής Ε & Τ Συνεργασία Ελλάδας – Σλοβακίας 2011-2012»

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»/«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γαλλίας 2013»

Προκήρυξη Δράσης Εθνικής εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε & Τ Συνεργασίες»/«Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Τουρκίας 2013-14»

 

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0