Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς στις Προκηρύξεις των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (JTIs): ENIAC & ARTEMIS

Ημερομηνία έναρξης:
13/7/2009
Ημερομηνία λήξης:
31/8/2015

Τίτλος Δράσης:   «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς  στις Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων  των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών (JTI): ENIAC & ARTEMIS»

1.Σκοπός

H Δράση αφορά στην ενίσχυση της συμμετοχής των δημοσίων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ, και ΤΕΙ), των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων φορείς, καθώς και φορέων  του ιδιωτικού Τομέα (επιχειρήσεων):

 • στην 1η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων (Μαΐου 2008)  των Ευρωπαϊκών Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών: 1) ENIAC & 2) ARTEMIS.
 • στη 2η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων (Μαρτίου 2009) της Ευρωπαϊκής Κοινής Τεχνολογικής  Πρωτοβουλίας “ENIAC JU”/European Nanoelectronics Initiative Advisory Council”,
 • στη 2η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων (Μαρτίου 2009) της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας “JU ARTEMIS”/Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems”,
 • στη 3η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων (Φεβρουαρίου 2010) της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας “ENIAC JU”/European Nanoelectronics Initiative Advisory Council”,
 • στη 3η Προκήρυξη Υποβολής Προτάσεων  (Φεβρουαρίου 2010) της Ευρωπαϊκής Κοινής Πρωτοβουλίας “ JU ARTEMIS”/Advanced Research and Technology for Embedded Intelligence and Systems”.

Οι Κοινές Πρωτοβουλίες (Κ.Π) αποτελούν τα νέα σημαντικά «εργαλεία» υλοποίησης πολιτικών Έρευνας και Τεχνολογίας της Ε.Ε και επιδιώκουν την επίτευξη οικονομιών κλίμακας, τη διασφάλιση πιο ευέλικτης και γρήγορης  χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και τη μείωση της διάσπασης της ερευνητικής προσπάθειας σε διαφορετικούς φορείς.

Οι Κ.Π «ENIAC» και «ARTEMIS» βασίζονται στο Άρθρο 171 της Συνθ. ΕΕ της Νίκαιας και συστάθηκαν με βάση τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 74/2008. Στη βάση του Κανονισμού και του καταστατικού που αποτελεί παράρτημα αυτού, υπογράφονται αντίστοιχες Συμφωνίες (Administrative Agreements) με τα συμμετέχοντα σε αυτές κράτη. Οι συγκεκριμένες  Κ.Π ανακοινώνουν Ευρωπαϊκές προκηρύξεις ανά έτος, οι οποίες σχεδιάζονται από κοινού με τα συμμετέχοντα/συμβαλλόμενα μέρη, όπως κράτη, ΕΕ και Σύνδεσμοι της Ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Η Ελλάδα αποφάσισε να συμμετέχει στην Κ.Π  ARTEMIS και ENIAC διότι αφορούν σε τομείς εθνικής προτεραιότητας για την χώρα μας.

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης,
 • η υποστήριξη συνεργασιών μεταξύ διαφορετικών εταίρων/φορέων (πχ. μεταξύ AEI, Επιχειρήσεων και Ερευνητικών Ιδρυμάτων) σε διαφορετικά και αλληλο-συμπληρούμενα επιστημονικά πεδία και παράλληλα η έντονη αλληλεπίδραση των ερευνητικών ομάδων που θα συμβάλει στην προώθηση της καινοτομίας με θετικά αποτελέσματα για την οικονομία και την κοινωνία αλλά και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών Ε&Τ φορέων, με την παραγωγή νέων επιστημονικών προϊόντων, αποτελεσμάτων και υπηρεσιών αφενός, αλλά και με την ανάπτυξη νέων βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής αφετέρου,
 • η μείωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας που διενεργείται στους δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς και στις επιχειρήσεις και η παράλληλη αναβάθμιση του στελεχικού δυναμικού των επιχειρήσεων,
 • η υποστήριξη της συμμετοχής δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ), και η συνεργασία τους με δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς, σε έργα μεγάλης εμβέλειας, προσανατολισμένα στη βιομηχανία.
 • η βελτίωση της παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων μεθόδων παραγωγής, προϊόντων ή/και υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, τη διείσδυση σε νέες αγορές ή/και τη δημιουργία νέων αγορών διεθνώς.
 • η μεταφορά και προσαρμογή υψηλής τεχνολογίας σε κλάδους της βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται άμεσα ή έμμεσα με τον τομέα της Νανοηλεκτρονικής και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων τεχνολογικής καινοτομίας γενικότερα.

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση αφορά σε έργα μεγάλου βεληνεκούς στον τομέα των Ενσωματωμένων Συστημάτων (JU ARTEMIS) και στον τομέα της Νανοηλεκτρονικής (JU ENIAC). Οι επιμέρους εξειδικευμένοι τομείς προτεραιότητας, στο πλαίσιο των οποίων υποβλήθηκαν οι κοινές προτάσεις, προσδιορίζονται στο κείμενο της εκάστοτε ευρωπαϊκής προκήρυξης.

4. Ποιους αφορά

Φορείς που επιλέχθηκαν για συμμετοχή στις παραπάνω ευρωπαϊκές Προκηρύξεις των Κ.Π. ENIAC και ARTEMIS. Συγκεκριμένα συμμετείχαν:

 • Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα, όπως Επιχειρήσεις, ΜμΕ, κλπ. Ειδικά για τις Επιχειρήσεις (Α.Ε, ΕΠΕ) χρηματοδοτούνται, όσες έχουν λειτουργία τουλάχιστον δύο ετών και έχουν δημοσιεύσει τουλάχιστον δύο ισολογισμούς.
 • Δημόσιοι Ερευνητικοί φορείς: Ερευνητικά Ιδρύματα ή Ερευνητικά Ινστιτούτα καθώς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Παν/μια και ΤΕΙ).

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται δραστηριότητες που προδιαγράφηκαν στα αντίστοιχα ευρωπαϊκά έργα στα οποία οι φορείς (δικαιούχοι) συμμετέχουν ως εταίροι  ή Συντονιστές και τα οποία έχουν αξιολογηθεί θετικά, εγκριθεί και χρηματοδοτούνται σύμφωνα με την διαδικασία αξιολόγησης των προαναφερόμενων Προκηρύξεων, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Αμοιβές προσωπικού για την εκτέλεση του έργου (νέου ή υφιστάμενου).
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες - Έρευνα επί συμβάσει (από φυσικά και νομικά πρόσωπα)/Υπεργολαβία
 • Αποσβέσεις για όργανα και εξοπλισμό  (αγορά μηχανολογικού, ηλεκτρονικού, επιστημονικών οργάνων, πληροφοριακού και λοιπού εξοπλισμού, αγορά λογισμικού).
 • Δαπάνες αναλωσίμων που σχετίζονται άμεσα με τα ερευνητικά έργα  και στηρίζουν την ερευνητική δραστηριότητα.
 • Λοιπά έξοδα λειτουργίας που στηρίζουν άμεσα την ερευνητική δραστηριότητα/ μετακινήσεις.

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων σύμφωνα με τις αντίστοιχες Προκηρύξεις είναι 2 έως 3 έτη.
 • Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα μέγιστα ποσοστά εθνικής χρηματοδότησης (επιχορήγησης) ανά κατηγορία φορέα και ενέργειας, επιπρόσθετα της επιχορήγησης που λαμβάνουν από την Ε.Ε.

 

 
   

 

 

 

Κόστη % που καλύπτονται από εθνική συμμετοχή

Μεγάλες Επιχειρήσεις Ομάδες / Σύνδεσμοι Επιχειρήσεων

Μεσαίες Επιχειρήσεις

Μικρές

Επιχειρήσεις

Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα & Πανεπιστήμια (*)

Βασική Έρευνα

33,3%/ 50%

33,3%/ 50%

33,3%/ 50%

83,3%/ 100%

Βιομ. / Εφαρμ.

Έρευνα

33,3%/ 50%

33,3%/ 50%

33,3%/ 50%

83,3%/ 100%

Πειραμ.  Ανάπτυξη

 

18,3%/ 25% / 35%

 

28,3% / 35% / 45%

 

28,3% / 35% / 45%

 

83,3% / 100%

 

(*) Υπό την προϋπόθεση ότι,  αφενός η ενισχυόμενη δραστηριότητα δεν είναι οικονομική και εμπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του δημόσιου φορέα, αφετέρου,  τα αποτελέσματα του σχεδίου διαδίδονται ευρέως.

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτείται:

 • από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ)  Άξονα Προτεραιότητας (Α.Π.) 1 «Δημιουργία και Αξιοποίηση της Καινοτομίας Υποστηριζόμενης από Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη», καθώς και
 • από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) - στα οποία ανήκουν οι 5 Περιφέρειες μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 – 2013 ως εξής:
  • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
  • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»
  • Ε.Π. Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας-Ηπείρου, Α.Π. 8 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα Στερεάς Ελλάδας».

Η δημόσια δαπάνη της Δράσης, για το σύνολο των αντίστοιχων εθνικών προκηρύξεων με ΕΦΔ τη ΓΓΕΤ,  ανέρχεται σε  13,4 εκατ. €.

9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Για να δείτε την αρχική προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0