Μενού Επιλογών

Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Επιχορήγηση ελληνικών φορέων που συμμετείχαν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις των Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού- Joint Programming Initiatives (JPIs)

Ημερομηνία έναρξης:
11/6/2012
Ημερομηνία λήξης:
1/11/2015

Τίτλος Δράσης:   «Ευρωπαϊκή Ε&Τ Συνεργασία - Πράξη Επιχορήγησης Ελληνικών φορέων που συμμετέχουν επιτυχώς σε Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού- Joint Programming Initiatives » (JPIs)

1.Σκοπός

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση κοινών ερευνητικών έργων και δράσεων για την αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, ειδικότερα σε θεματικές προτεραιότητες Ε&Τ οι οποίες ταυτοποιούνται στο πλαίσιο Πρωτοβουλιών που στοχεύουν στη συγκρότηση του ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας ΕΧΕ (European Research Area).  Βασικός άξονας της πολιτικής για τον ΕΧΕ, προκειμένου να καταστεί η Ευρώπη ανταγωνιστική με τελικό στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι ο Κοινός Προγραμματισμός (Joint Programming). Ο πρωταρχικός στόχος του Κοινού Προγραμματισμού είναι η συστράτευση των εθνικών προσπαθειών ώστε να αξιοποιηθούν με το καλύτερο τρόπο δημόσιοι εθνικοί πόροι που διατίθενται για Ε&Α για να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά οι μείζονες ευρωπαϊκές κοινωνικές προκλήσεις σε στρατηγικούς τομείς (π.χ. δημογραφικό και γήρανση του πληθυσμού, περιβάλλον, πράσινη βιώσιμη ανάπτυξη).

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η ενίσχυση και βελτιστοποίηση της ελληνικής συμμετοχής στις διεθνείς και ευρωπαϊκές Ε&Τ διεργασίες δικτύωσης που ως κύριο στόχο έχουν την αντιμετώπιση μείζονων κοινωνικών προκλήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο καθώς και στη συμμετοχή δυναμικών και με υψηλή τεχνογνωσία Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων  (ΜΜΕ).
 • Η εκπλήρωση των εθνικών μας υποχρεώσεων που απορρέουν από Ευρωπαϊκές πολιτικές.
 • Η ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων από κράτη-μέλη της Ε.Ε καθώς και από χώρες συνδεδεμένες με την Ε.Ε.
 • Η ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των ερευνητών και την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών.

3. Θεματικοί τομείς προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάστηκε στους εξής επιστημονικούς και τεχνολογικούς τομείς προτεραιότητας:

1. Νευροεκφυλιστικές παθήσεις

2. Γεωργία, Ασφάλεια Τροφίμων και Κλιματική Αλλαγή

3. Υγιεινή Διατροφή για Υγιή Διαβίωση

4. Πολιτιστική κληρονομιά και Παγκόσμια Αλλαγή

5. Αστικό Περιβάλλον στην Ευρώπη

6. Κλιματική αλλαγή και επιπτώσεις στην Ευρώπη 

7. Επιμήκυνση του χρόνου ζωής και ποιοτικότερη διαβίωση

8. Αντιμικροβιακή αντίσταση

9. Υδάτινες προκλήσεις

10. Υγιείς και παραγωγικοί ωκεανοί και θάλασσες

4. Ποιους αφορά

Τους έλληνες εταίρους (Ερευνητικοί φορείς, Επιχειρήσεις ή άλλοι φορείς) που συμμετέχουν σε ένα ή περισσότερα έργα των εγκεκριμένων προτάσεων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών του Κοινού Προγραμματισμού. Ο ανάδοχος φορέας – εταίρος του έργου φέρει την ευθύνη έναντι του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΓΓΕΤ για την καλή εκτέλεση του τμήματος του έργου που έχει αναλάβει.

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται  δραστηριότητες βασικής, βιομηχανικής έρευνας και πειραματικής ανάπτυξης που προβλέπονται  στα αντίστοιχα εγκεκριμένα έργα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση και αναφέρονται στη Συμφωνία της Κοινοπραξίας (Consortium Agreement) που υπογράφεται μεταξύ των εταίρων (partners) με πρωτοβουλία του συντονιστή (co-ordinator).

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Αμοιβές προσωπικού των ωφελούμενων φορέων
 • Αμοιβές προς τρίτους αποκλειστικά για τους σκοπούς υλοποίησης του έργου
 • Δαπάνες μετακίνησης – διαμονής – αποζημίωσης των ελλήνων επιστημόνων (ερευνητών, τεχνικού ή άλλου είδους προσωπικού) στο εξωτερικό στο πλαίσιο των ως άνω συνεργασιών.
 • Αποσβέσεις Εξοπλισμού και οργάνων στον βαθμό και για όσον χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο.
 • Αναλώσιμα που σχετίζονται άμεσα και στηρίζουν το έργο.
 • Δαπάνες που απαιτούνται για την μελλοντική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου, (πχ. βελτίωση προϊόντων, διατάξεων, μεθόδων, διαδικασιών, αισθητικός και βιομηχανικός σχεδιασμός προϊόντος, κατοχύρωση πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, χρήση εμπειρογνωμόνων σε νομικά, οικονομικά και τεχνικά θέματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ).
 • Συμπληρωματικά γενικά έξοδα που προκύπτουν άμεσα από την εκτέλεση του έργου (πχ. έξοδα πιστοποίησης, προτυποποίησης, διάχυσης και κατοχύρωσης των αποτελεσμάτων, έξοδα – αμοιβές ελεγκτών (ορκωτοί ελεγκτές), έξοδα φιλοξενίας καθώς και έξοδα διοργάνωσης συναντήσεων).

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων των Κοινών Δράσεων και Προκηρύξεων των Ευρωπαϊκών Πρωτοβουλιών Κοινού Προγραμματισμού, ανάλογα με το έργο υλοποίησης, είναι έως 3 έτη.
 • Στο πλαίσιο της αντίστοιχης εθνικής Προκήρυξης του Ιουνίου 2012 χρηματοδοτήθηκαν δύο (2) πανεπιστημιακοί φορείς, με το ύψος της επιχορήγησης να καλύπτει το 100% του προϋπολογισμού των 3 έργων.
 • Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων ανήλθε στις 134 χιλ.€ περίπου.

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα η Δράση χρηματοδοτείται από τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ):

 • Ε.Π. Αττικής, Α.Π. 3 «Ενίσχυση της Ανταγωνιστικότητας, της Καινοτομίας και της Ψηφιακής Σύγκλισης»,
 • Ε.Π. Μακεδονίας – Θράκης, Α.Π. 4 «Ψηφιακή Σύγκλιση και Επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας»

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Δράσης  ανέρχεται σε 404 χιλ. €

9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0