Μενού Επιλογών

Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η, 4η και 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

Ημερομηνία έναρξης:
22/11/2011
Ημερομηνία λήξης:
1/10/2015
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Τίτλος Δράσης:   «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η,4η και 5η  Προκήρυξη των ERC »

1.Σκοπός και περιεχόμενο

Το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (European Research Council, ERC), αποτελεί  το κύριο όργανο εφαρμογής του ειδικού προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου δραστηριοτήτων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2007-2013).

Στόχος του ειδικού προγράμματος «ΙΔΕΕΣ» είναι να ενισχύσει την αριστεία, το δυναμισμό και τη δημιουργικότητα της ευρωπαϊκής έρευνας, καθιερώνοντας έναν ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμό ανταγωνιστικής χρηματοδότησης της έρευνας αιχμής που αναλαμβάνονται κατ’ έμπνευση και πρωτοβουλία ερευνητών και διεξάγονται από μεμονωμένες εθνικές ή διεθνικές ομάδες, ανταγωνιζόμενες μεταξύ τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο, σε οποιοδήποτε επιστημονικό και τεχνολογικό πεδίο.

Ο Κύριος Ερευνητής υποβάλλει την πρόταση από κοινού με τον Φορέα Υποδοχής (applicant legal entity) στις εγκαταστάσεις του οποίου πρόκειται να υλοποιηθεί το προτεινόμενο ερευνητικό έργο.  Το ERC παρέχει δύο ειδών υποτροφίες (Grants) για όλα τα ερευνητικά πεδία, χωρίς προκαθορισμένες προτεραιότητες:

 • Οι Υποτροφίες Εκκίνησης για Ανεξάρτητο Ερευνητή (ERC Starting Grants) με στόχο τη στήριξη της επαγγελματικής εξέλιξης εξεχόντων ερευνητών που βρίσκονται στο στάδιο διαμόρφωσης της πρώτης τους ερευνητικής ομάδας ή του πρώτου ερευνητικού τους προγράμματος.
 • Οι Υποτροφίες Έμπειρου Ερευνητή (ERC Advanced Grants) με στόχο τη στήριξη έργων έρευνας αιχμής από πρωτοπόρους αναγνωρισμένους ερευνητές από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις συνδεδεμένες χώρες, όποια κι αν είναι η εθνικότητά τους.

Στην ουσία, επιδιώκεται από το Πρόγραμμα η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή και η επιβράβευση προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα  που διακρίθηκαν για την ποιότητα τους στο πλαίσιο ενός ευρωπαϊκής κλίμακας μηχανισμού ανταγωνιστικής χρηματοδότησης.

Για την προγραμματική περίοδο 2007-13, χρηματοδοτούνται από τη ΓΓΕΤ  προτάσεις  που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο  της  3ης, της 4ης και της 5ης Προκήρυξης των  ERC από Έλληνα Κύριο Ερευνητή σε συνεργασία με Φορέα Υποδοχής της χώρας και αξιολογήθηκαν θετικά, δηλαδή με βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση 2, που αποτελεί την ελάχιστη απαιτούμενη βαθμολογία (quality threshold), στο 2ο στάδιο αξιολόγησης  της ανωτέρω προκήρυξης, αλλά δεν εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση λόγω περιορισμών στο διαθέσιμο προϋπολογισμό.

Συγκεκριμένα, η ΓΓΕΤ χρηματοδότησε έργα στο πλαίσιο των εξής εθνικών προκηρύξεων:

 • «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes». Η αντίστοιχη εθνική προκήρυξη δημοσιεύτηκε το Νοέμβριο του 2011, με προϋπολογισμό 10,5 εκατ. €, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται 6 έργα.
 • « Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes».  Η αντίστοιχη εθνική προκήρυξη δημοσιεύτηκε το Φεβρουάριο του 2012, με προϋπολογισμό 7,5 εκατ. €, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται 5 έργα.
 • «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η  προκήρυξη των ERC Grant Schemes».  Η αντίστοιχη εθνική προκήρυξη δημοσιεύτηκε τον Μάρτιο του 2012, με προϋπολογισμό 2,5 εκατ. €., στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται 3 έργα.

2. Ποιους αφορά

 • Τα ερευνητικά έργα εκτελούνται από ερευνητικές ομάδες που θα καθοδηγούνται από έναν Κύριο Ερευνητή. Ο Κύριος Ερευνητής  είναι υπεύθυνος για τη λήψη των αποφάσεων που αφορούν στη  διεξαγωγή της έρευνας και στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των διαθέσιμων  πόρων για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου, συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας χρηματοδότησης.
 • Στην Ερευνητική Ομάδα συμμετέχουν, εκτός από τον Κύριο Ερευνητή, ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.
 • Κάθε ερευνητικό έργο υλοποιείται σε Φορέα Υποδοχής της Ελλάδας (ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 12 του ν 3297/23.12.2004), ο οποίος ταυτίζεται με τον φορέα που συνυπέβαλε την πρόταση με τον Κύριο Ερευνητή. Η δημόσια χρηματοδότηση καταβάλλεται στον Φορέα Υποδοχής ο οποίος είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της χρηματοδότησης (π.χ. τη διενέργεια των πληρωμών, τη λογιστική παρακολούθηση των δαπανών, την πραγματοποίηση των διοικητικών ενεργειών που απαιτούνται για την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου κ.λ.π.).

3. Επιλέξιμες δαπάνες

 • Αμοιβές προσωπικού. Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας μπορεί να περιλαμβάνουν:
 • αποζημίωση  του Κύριου Ερευνητή ή/και άλλων μελών της ερευνητικής ομάδας που συμμετέχει στο έργο.
 • αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που έχουν προσληφθεί από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.
 • αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων  που συμμετέχουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.
 • αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού του οποίου η συμμετοχή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση του έργου.
 • Δαπάνες Μετακινήσεων. Οι δαπάνες αυτή της κατηγορίας θα περιλαμβάνουν:
 • μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του Κύριου Ερευνητή και των υπόλοιπων μελών της ερευνητικής ομάδας, συμπεριλαμβανομένων των μεταδιδακτόρων ερευνητών, των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών για τις ανάγκες του ερευνητικού έργου,
 • δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών  από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι.
 • Αποσβέσεις που σχετίζονται με τη συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής και εξοπλισμού/λογισμικού, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.
 • Δαπάνες Δημοσιότητας και διάχυσης ερευνητικών αποτελεσμάτων (η διάχυση αποτελεσμάτων αποτελεί υποχρεωτική δραστηριότητα)
 • Συμπληρωματικές δαπάνες (ενδεικτικά: αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια), εντύπων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ).

4. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η διάρκεια των έργων δύναται να είναι έως 30 μήνες.
 • Ο μέσος προϋπολογισμός των υλοποιούμενων 14 έργων της τριών Προκηρύξεων ανέρχεται σε 891.000 €.
 • Η ένταση (ποσοστό) της ενίσχυσης ανέρχεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών εφόσον προκύπτει σωρευτικά από το υποβαλλόμενο έργο ότι η συγχρηματοδοτούμενη δραστηριότητα εμπίπτει στις συνήθεις πρωτογενείς δραστηριότητες του Δικαιούχου Φορέα Υποδοχής, οι οποίες δεν αποτελούν οικονομική δραστηριότητα.

5. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  και  συγκεκριμένα από τους:

 • ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8ριφέρειες Σύγκλισης»
 • ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»

 

Η συνολική δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός των υλοποιούμενων έργων) της Δράσης  ανέρχεται σε 12,47 εκατ. €

 

6. Σχετικοί σύνδεσμοι

Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0