Μενού Επιλογών

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

Ημερομηνία έναρξης:
31/5/2011
Ημερομηνία λήξης:
1/10/2015
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

Τίτλος Δράσης:   «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»

1.Σκοπός

Σκοπός  της Δράσης ΑΡΙΣΤΕΙΑ είναι η υποστήριξη ιδιαίτερα ταλαντούχων ερευνητών εργαζόμενων στην Ελλάδα, που έχουν να επιδείξουν σημαντικά επιτεύγματα στον τομέα τους και μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της επιστημονικής γνώσης και στη διεύρυνση των οριζόντων της.  Για το σκοπό αυτό χρηματοδοτούνται υψηλού επιπέδου ερευνητικά έργα που εκτελούνται  από ερευνητικές ομάδες, καθοδηγούμενες από ένα Κύριο Ερευνητή (ΚΕ) ο οποίος θα προέρχεται από το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Υποδοχής. Παράλληλα, έχει δοθεί έμφαση στην υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονομίας και αυτοδυναμίας.

Τα ερευνητικά έργα υλοποιούνται σε Φορείς Υποδοχής της χώρας  (ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικούς φορείς και στους φορείς των νόμων 3432/2006 άρθρο 3, 1733/1987 άρθρο 28, ν.3297/2004 άρθρο 12, καθώς και του ν.δ.4443/1964 σε συνδυασμό με το ν.1537/1985).

Μέσω της συγκεκριμένης Δράσης, ο Ενδιάμεσος Φορέας ΓΓΕΤ υλοποιεί δύο Προκηρύξεις:

 • την ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι, που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2011, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτούνται 199 έργα, προϋπολογισμού 58,37 εκατ. €.
 • την ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ, που δημοσιεύθηκε τον Μάιο του 2012, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτούνται 179 έργα, προϋπολογισμού 38,71 εκατ. €.

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η υποστήριξη των «άριστων» επιστημονικών προσπαθειών στην Ελλάδα, στο σύνολο των επιστημονικών και ερευνητικών πεδίων.
 • Η ενίσχυση της έρευνας που αναλαμβάνεται με πρωτοβουλία του ερευνητή.
 • Η επιβράβευση των προτάσεων με καινοτομικό χαρακτήρα, δίνοντας έμφαση στην ποιότητα και όχι στην περιοχή της έρευνας στην οποία εμπίπτει η εκάστοτε πρόταση.
 • Η υποστήριξη νέων ερευνητών που βρίσκονται στα πρώτα στάδια της σταδιοδρομίας τους για την παραγωγή υψηλού επιπέδου ερευνητικού έργου και την ενίσχυση της ερευνητικής τους αυτονομίας και αυτοδυναμίας.

3. Επιστημονικά Πεδία προτεραιότητας της Δράσης

Η Δράση εστιάζεται στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία προτεραιότητας στο πλαίσιο των οποίων επιχορηγούνται τα αντίστοιχα έργα:

 1. Μαθηματικά, Στατιστική, Πληροφορική/Επιστήμες Υπολογιστών
 2. Φυσική και Αστρονομία
 3. Χημεία και Επιστήμες Υλικών
 4. Επιστήμες Μηχανικού 1: Ηλεκτρολογία, Ηλεκτρονική, Χημική Μηχανική
 5. Επιστήμες Μηχανικού 2: Μηχανολογία, Κατασκευές, Επιστήμες Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτονική, Ναυπηγική και Αεροναυπηγική
 6. Ιατρικές Επιστήμες
 7. Επιστήμες Ζωής εκτός Ιατρικής
 8. Κοινωνικές Επιστήμες
 9. Ανθρωπιστικές Επιστήμες
 10. Ενέργεια και Περιβάλλον

4. Ποιους αφορά:

 • Το Φορέα Υποδοχής  (ΦΥ) του έργου που συνεργάζεται με τον ΚΕ κατά την υλοποίησή του. Ο ΦΥ έχει μεταξύ άλλων, την ευθύνη διαχείρισης της δημόσιας χρηματοδότησης και ελέγχου της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου.
 • Τον κύριο Ερευνητή του έργου (μέλος ΔΕΠ Πανεπιστημίου ή μέλος ΕΠ ΤΕΙ  ή  μέλος του Διδακτικού Προσωπικού των φορέων του ν. 3432/2006 ή Ερευνητής σε ερευνητικό φορέα ή σε φορέα των νόμων 1733/1987 άρθρο 28, 3297/23.12.2004 άρθρο12, καθώς και του ν.δ.4443/1964 σε συνδυασμό με το ν.1537/1985). Ο Κ.Ε  επιβλέπει την υλοποίηση του έργου από επιστημονικής πλευράς, συντονίζει την ερευνητική προσπάθεια και καθοδηγεί και εκπροσωπεί την ερευνητική ομάδα σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του έργου.
 • Την Ερευνητική Ομάδα του έργου, στην οποία συμμετέχουν, εκτός από τον ΚΕ, άλλοι ερευνητές που ανήκουν στο επιστημονικό προσωπικό του ΦΥ, μεταδιδάκτορες ερευνητές, υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές.

5. Επιλέξιμες δραστηριότητες  

Χρηματοδοτούνται  δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται στις πρωτογενείς δραστηριότητες των ΦΥ και  δεν συνιστούν δραστηριότητες οικονομικής φύσης. Συνεπώς η χρηματοδότησή τους  μπορεί να ανέλθει στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Ειδικά στην περίπτωση που ο ΦΥ  διεξάγει έργο βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης κατά το οποίο προκύπτουν αποτελέσματα, για να μη θεωρηθεί το τελευταίο ως άσκηση οικονομικής δραστηριότητας θα πρέπει τα αποτελέσματα αυτά να μην είναι άμεσα οικονομικά αξιοποιήσιμα και, σε κάθε περίπτωση, να διατίθενται στο ευρύ κοινό

6. Επιλέξιμες δαπάνες

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Αμοιβές Προσωπικού (αποζημίωση  του ΚΕ ή/και άλλων μελών της Ερευνητικής Ομάδας). Συγκεκριμένα:
 • Αμοιβές μεταδιδακτόρων ερευνητών που προσλαμβάνονται από τον Φορέα Υποδοχής, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή σύμβαση έργου, αποκλειστικά για την υλοποίηση του συγκεκριμένου ερευνητικού έργου.
 • Αμοιβές μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψήφιων διδακτόρων, η συνολική απασχόληση των οποίων για όλη τη διάρκεια του έργου δεν θα υπερβαίνει τα 4 χρόνια.
 • Αμοιβές τεχνικού ή άλλου υποστηρικτικού της έρευνας προσωπικού.
 • Δαπάνες Μετακινήσεων (μετακινήσεις στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό του ΚΕ και των υπόλοιπων μελών της Ερευνητικής Ομάδας, δαπάνες για την πρόσκληση ερευνητών από το εξωτερικό, είτε αυτοί ανήκουν στην ερευνητική ομάδα, είτε όχι).
 •  «Αποσβέσεις Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισμού» και «Αποσβέσεις Ασωμάτων Ακινητοποιήσεων και εξόδων πολυετούς απόσβεσης» που κρίνονται ουσιώδεις για τη συμπλήρωση της υπάρχουσας εργαστηριακής υποδομής σε εξοπλισμό και λογισμικό, ώστε να καταστεί δυνατή η εκπόνηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου.
 • Δαπάνες δημοσιότητας και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων (υποχρεωτική δραστηριότητα στο πλαίσιο των έργων)
 • Συμπληρωματικές δαπάνες (ενδεικτικά: αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα και αντιδραστήρια), εντύπων, γραφικής ύλης, αναλωσίμων Η/Υ).

7. Διάρκεια των έργων , προϋπολογισμός και ένταση ενίσχυσης των έργων

 • Η μέση διάρκεια των έργων που χρηματοδοτούνται είναι 35 μήνες (Αριστεία Ι) και 20 μήνες (Αριστεία ΙΙ).
 • Ο μέσος προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε  293.000€ (Αριστεία Ι) και 203.000€ (Αριστεία ΙΙ).
 • Το ποσοστό ενίσχυσης (δημόσια δαπάνη) των υλοποιούμενων έργων ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού τους.

8. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»  και  συγκεκριμένα από τους:

 • ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  10 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 8ριφέρειες Σύγκλισης»
 • ΑΞΟΝΑ  ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  11 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου»
 • ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ  12 «Ενίσχυση του ανθρώπινου κεφαλαίου για την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας στις 2 Περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου»

Η συνολική δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός των υλοποιούμενων έργων) της Δράσης  ανέρχεται σε 48,54 εκατ. €

 

9. Σχετικοί σύνδεσμοι

Επικαιροποιημένη προκήρυξη Δράσης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ"

Προκήρυξη Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ»

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0