Μενού Επιλογών

Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης

Ημερομηνία έναρξης:
27/6/2011
Ημερομηνία λήξης:
30/6/2015
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:

1.Σκοπός

Η Δράση «Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης» εντάσσεται στο πλαίσιο του 2ου Γενικού Στόχου (ΓΣ2) «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση» του 1ου  Στρατηγικού Στόχου του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο  «Ποιοτική αναβάθμιση και προσαρμογή του ανθρώπινου δυναμικού και των επιχειρήσεων» και καλύπτει το 70% του μισθολογικού κόστους που προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών/τριών και τεχνικών για υλοποίηση ερευνητικών έργων σε επιχειρήσεις. Η δράση επιδιώκει να συμβάλει στην ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και στην εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού τους.

2. Στόχοι

Στόχοι της Δράσης είναι:

 • Η βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, η αύξηση της επαγγελματικής ένταξης και η  πρόληψη της ανεργίας  των νέων ερευνητών, μέσω της απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε επιχειρήσεις
 • Η ανάπτυξη και διάδοση ερευνητικών δραστηριοτήτων στις επιχειρήσεις και  η  εξοικείωση τους με τα οφέλη της έρευνας και της τεχνολογικής ανανέωσης ως βασικών στοιχείων του στρατηγικού σχεδιασμού της επιχείρησης
 • Η αύξηση της απασχόλησης ερευνητών και τεχνικών στις επιχειρήσεις, η αναβάθμιση του στελεχιακού τους δυναμικού και η μείωση του χάσματος ανάμεσα στην παραγόμενη γνώση και την ικανότητα των παραγωγικών  φορέων να την απορροφήσουν

 

3. Επιστημονικές περιοχές έρευνας

Η δράση εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής και εστιάζεται σε πέντε (5) ευρείες επιστημονικές περιοχές στο πλαίσιο των οποίων επιχορηγούνται τα έργα:

 1. Φυσικές Επιστήμες, Επιστήμες Μηχανικού και Επιστήμες του Διαστήματος        
 2. Επιστήμες της Ζωής
 3. Επιστήμες και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 4. Ανθρωπιστικές και Κοινωνικές Επιστήμες         
 5. Ενέργεια-Περιβάλλον-Μεταφορές

 

4. Ποιους αφορά

Επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα οι οποίες θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Το προτεινόμενο για πρόσληψη προσωπικό (ερευνητές και τεχνικοί) δεν θα πρέπει να έχει απασχοληθεί στην επιχείρηση ή σε άλλη επιχείρηση στην οποία η ίδια συμμετέχει με ποσοστό μεγαλύτερο του 50% (ή και αντίστροφα) με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης κατά τους τελευταίους 12 μήνες από την υποβολή της πρότασης
 • Η επιχείρηση θα πρέπει να εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) – (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, Αρθρο 1).
 • Η επιχείρηση συνάπτει με τον/την εργαζόμενος/η που θα απασχοληθεί στην επιχείρηση, σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου, με ελάχιστη διάρκεια 18 και μέγιστη διάρκεια 36 μηνών.
 • Ο μέγιστος αριθμός ερευνητών που επιχορηγείται ανά επιχείρηση είναι δύο (2) και ο μέγιστος αριθμός τεχνικού προσωπικού είναι ένα (1).
 • Η ενίσχυση που θα λάβει η επιχείρηση αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη ενίσχυση που έχει λάβει ή αναμένεται να λάβει η επιχείρηση (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων από το ΤΕΜΠΜΕ), βάσει του Κανονισμού της ΕΕ για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (De minimis) κατά την τελευταία τριετία μέχρι την ημερομηνία ένταξης της πρότασης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ.

 

 1. Επιλέξιμες δαπάνες

Το συνολικό ποσοστό της επιχορήγησης ανέρχεται στο 70%, και εντάσσεται στο καθεστώς ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De minimis) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1998/2006 της Επιτροπής, ενώ το υπόλοιπο του κόστους 30% (Ιδιωτική Συμμετοχή) θα βαρύνει την επιχείρηση και θα καλύπτεται από ιδίους πόρους. Επιλέξιμες για χρηματοδότηση δαπάνες στο πλαίσιο της Δράσης είναι:

 • Αμοιβές προσωπικού (Ερευνητικό Προσωπικό ,Τεχνικό Προσωπικό)
 • Έμμεσες Δαπάνες (μετακινήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, αναλώσιμα κλπ)

 

 1. Πλαίσιο χρηματοδότησης της Δράσης

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα  15.000.000€ και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ).

8. Σχετικοί σύνδεσμοι

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης  "Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης"

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0