Μενού Επιλογών

FLAG-ERA II: Κοινή Διακρατική Πρόσκληση υποβολής προτάσεων ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας για το γραφένιο (FET Flagships/GRAPHENE Project)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ενεργές ευρωπαϊκές προκηρύξεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
700.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
11/1/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
14/3/2017
Ημερομηνία καταχώρησης:
19/1/2017

Στο πλαίσιο του FLAG-ERA II, ανακοινώθηκε από την 11η Ιανουαρίου 2017, Κοινή Διακρατική Πρόσκληση (JTC 2017) για συγχρηματοδότηση των ερευνητικών έργων μεταξύ των 17 ευρωπαϊκών κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γερμανία, Ισπανία, Γαλλία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λιθουανία, Λετονία, Ολλανδία, Πολωνία, Ρουμανία, Σουηδία, Σλοβενία, Σλοβακία, Τουρκία).

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης που έχουν συμφωνηθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη αφορούν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες (FET Flagships) του Γραφένιου (Graphene) και του έργου για τον  Ανθρώπινο Εγκέφαλο (Human Brain Project).

Η χώρα μας συμμετέχει μόνο στην πρόσκληση που αφορά την Εμβληματική Πρωτοβουλία του Γραφένιου (Graphene Flagship) η οποία επιμερίζεται σε δύο υπό-προσκλήσεις (sub-calls). Κάθε υπο-πρόσκληση καλύπτει μια συγκεκριμένη λίστα από ερευνητικά πεδία τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο της δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός  από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται σε περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Τη χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στη προκήρυξη ανέρχεται σε 700.000,00 € και θα κατανεμηθεί μέχρι το συνολικό  ποσό των 100.000€ ανά πρόταση (με ελληνική συμμετοχή).

Oι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή ως προς το μέρος υλοποίησης προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε ειδική πλατφόρμα που θα είναι διαθέσιμη στο τέλος Ιανουαρίου 2017.

Οι προτάσεις  θα επιλεγούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στην πρόσκληση. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η διαδικασία επιλογής  σε ευρωπαϊκό επίπεδο περιλαμβάνει 2 στάδια: α. στάδιο επιλογής  προκαταρκτικών προτάσεων  και  β. στάδιο επιλογής ολοκληρωμένων προτάσεων

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η   14η Μαρτίου 2017 (17:00 CET).

Επιλεξιμότητα:

Κάθε κοινοπραξία που υποβάλλει πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 εταίρους από 3 διαφορετικές χώρες, έχοντας δύο επιλογές:

α) Τουλάχιστον τρεις εταίροι που θα χρηματοδοτηθούν από τρεις διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Κοινή Διακρατική Πρόσκληση.

β) Τουλάχιστον δύο εταίροι θα χρηματοδοτηθούν από δύο διαφορετικές χώρες που συμμετέχουν στην Πρόσκληση κι έναν εταίρο που μπορεί να προέρχεται από τον πυρήνα της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας του Γραφένιου, από χώρα εκτός της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης, ο οποίος όμως δε θα χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης και πρέπει να εξασφαλίσει με άλλο τρόπο τη χρηματοδότησή του.

Σημείωση: Όπως αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης, υπάρχει δυνατότητα να συμμετέχουν τόσο νέοι ερευνητές, όσο και ερευνητές που είναι ήδη μέλη της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας του Γραφένιου.

Σχετικοί σύνδεσμοι:

Για περισσότερες πληροφορίες για τα θέματα, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και την υποβολή των προτάσεων της Κοινής Διακρατικής Πρόσκλησης, μπορείτε να συμβουλευτείτε την Ανακοίνωση της Πρόσκλησης: Call Announcement.

Προκειμένου να διευκολυνθεί η σύνδεση των αντίστοιχων πεδίων με της Εμβληματικής Πρωτοβουλίας του Γραφένιου, παρέχεται πίνακας αντιστοιχίας και τα στοιχεία επικοινωνίας για το Graphene.

Ένα εργαλείο αναζήτησης εταίρων για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (EoI) είναι διαθέσιμο για τους ενδιαφερόμενους εδώ.

Για την προετοιμασία της πρότασής σας, μπορείτε να χρησιμοποιήστε την ειδική φόρμα υποβολής: JTC 2017 Proposal form , καθώς και την ειδική φόρμα διασύνδεσης με την Εμβληματική Πρωτοβουλία του Γραφένιου: Flagship partnership for Graphene.

Στοιχεία Επικοινωνίας για περισσότερες πληροφορίες ή/ και διευκρινήσεις:

Κωνσταντίνα Κότσαρη

Τηλ: 210 7458100

e-mail: k.kotsari@gsrt.gr

Λ. Μεσογείων 14-18, 115 10 Αθήνα/ Γραφείο 307.

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0