Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου δικτύωσης CHIST-ERA

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
Έναρξη Ισχύος:
20/11/2017
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
11/1/2018
Ημερομηνία καταχώρησης:
20/11/2017

JOINT TRANSNATIONAL CALL FOR PROPOSALS (2017) for

 

Big data and process modelling for smart industry ORMR BDSI

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Ελλάδα συμμετέχει για πρώτη φορά  μέσω της ΓΓΕΤ στο έργο ευρωπαϊκής δικτύωσης  ERAnet CHIST-ERA .

 

Το CHIST-ERA είναι μια δράση συντονισμού και συνεργασίας κυρίως ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών οργανισμών που υποστηρίζει το πεδίο ICST (Information and Communication Science and Technology) προωθώντας διεπιστημονική και διακρατική έρευνα στον τομέα των ΤΠΕ. Η δράση υποστηρίζεται από το πρόγραμμα μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FET).

 

Τα κράτη  που συμμετέχουν στην τρέχουσα προκήρυξη είναι τα εξής : Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία Γαλλία, Ελβετία, Ελλάδα, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Καναδάς, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία, Τουρκία και Φινλανδία.

Ο συνολικός κοινός προϋπολογισμός από τα συμμετέχοντα κράτη για την τρέχουσα πρόσκληση υπολογίζεται  σε περίπου 14,3 εκατ. ευρώ ενώ η συνολική συμμετοχή της Ελλάδας στην προκήρυξη ανέρχεται στο 1,5 εκατ. ευρώ.

 

 Σημειώνεται ότι η Ελλάδα συμμετέχει μόνο στην θεματική «Big data and process modelling for smart industry BDSI» της Κοινής Προκήρυξης  που ανακοινώθηκε,  την 31η Οκτωβρίου 2017. Τα καλυπτόμενα ερευνητικά πεδία της εν λόγω θεματικής περιγράφονται αναλυτικά στο κείμενο δημοσίευσης της Πρόσκλησης.

 

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν, θα παράσχει η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020.  Το ποσό  των 1,5 εκατ. ευρώ της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους  μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000€   ανά συμμετοχή τους, ως απλός εταίρος  και μέχρι 250.000€ ανά συμμετοχή τους  ως συντονιστής, σε κάθε  πρόταση σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους (Guidelines) της Ευρωπαϊκής προκήρυξης  που αφορά στην Ελλάδα.

 

Στο παραπάνω πλαίσιο οι προτάσεις των κοινοπραξιών με ελληνική συμμετοχή προκειμένου να χρηματοδοτηθούν θα πρέπει, ως προς το μέρος υλοποίησης, να πληρούν τις προϋποθέσεις  που ορίζονται από  την Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3), και θα υποβληθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω συνδέσμου που θα ανακοινωθεί στον ιστότοπο της ευρωπαϊκής προκήρυξης και θα ενεργοποιηθεί σύντομα.

 

Η επιλογή αυτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα υλοποιηθεί μέσω διαδικασιών που περιγράφονται στα αντίστοιχα έγγραφα της Ευρωπαϊκής προκήρυξης (Guidelines, Call Text κ.λπ. ). Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διαδικασίες ένταξης σε εθνικό επίπεδο μέσω ειδικής προκήρυξης. Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

 

 

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων θα γίνει σε δύο στάδια:

α) αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές αφενός πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και αφετέρου επιλεγούν στο πρώτο στάδιο,

β) θα κληθούν οι συμμετέχοντες να υποβάλουν τις ολοκληρωμένες προτάσεις.

 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προκαταρκτικών προτάσεων  είναι η  11η Ιανουαρίου  2018 (17:00, CET), ενώ σύντομα θα ανακοινωθεί η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προτάσεων σε πλήρη μορφή  που θα περάσουν  επιτυχώς το 1ο στάδιο.

 

Περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινήσεις μπορούν να αναζητηθούν στον σύνδεσμο: http://www.chistera.eu/call-2017-announcement.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0