Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Ανακοίνωση πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δράσης ERA-NET NEURON "Translational Biomarkers in Brain Disorders"

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
17/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
11/3/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
17/1/2019

Στις 9 Ιανουαρίου 2019 ανακοινώθηκε κοινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συν-χρηματοδότηση ερευνητικών έργων στο πλαίσιο της δράσης  ERA-NET NEURON  μεταξύ των κρατών που συμμετέχουν στην προκήρυξη: Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Oλλανδία, Νορβηγία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Ισπανία, Ελβετία και Τουρκία.

Οι θεματικοί τομείς της προκήρυξης όπως έχουν αποφασισθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι οι ακόλουθοι:

  • Fundamental research addressing the discovery and validation of biomarkers to be used as bio signatures of the pathophysiology associated to specific neurological and psychiatric diseases.
  • Clinical research on clinically relevant biomarkers for the diagnosis, patient stratification, prognosis or monitoring or prediction of treatment response and side effects for specific neurological and psychiatric diseases.

Κάθε πρόταση θα πρέπει να απευθύνεται τουλάχιστον σε έναν από τους δύο τομείς.

Βασικός στόχος της δράσης είναι ο συντονισμός και η βελτιστοποίηση των ερευνητικών επιπτώσεων και των προγραμμάτων χρηματοδότησης των χωρών εταίρων του στον τομέα της νευροεπιστήμης που σχετίζεται με την ασθένεια. Η παρούσα πρόσκληση στοχεύει στην  διευκόλυνση πολυεθνικών συνεργατικών ερευνητικών προγραμμάτων που θα αντιμετωπίσουν τη μη-ικανοποιούμενη ιατρική ανάγκη έγκυρων και αξιόπιστων βιοδεικτών για τη διάγνωση, τη στρωματοποίηση των ασθενών, την πρόγνωση, την παρακολούθηση και την πρόβλεψη της ανταπόκρισης στη θεραπεία και τις παρενέργειες σε νευρολογικές και ψυχιατρικές ασθένειες.

Τα έργα που θα εγκριθούν θα είναι διάρκειας έως 36 μηνών.

Η καταληκτική  ημερομηνία για την αρχική υποβολή των προτάσεων (pre-proposal phase) είναι η  11η Mαρτίου 2019 (14.00 CET).

Η καταληκτική   ημερομηνία για  τη τελική υποβολή των προτάσεων (full proposal phase) είναι η 27η Ιουνίου 2019 (14.00 CET).

O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 15 εκατ. ευρώ.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών, των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει, σε επόμενο στάδιο μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) του ΥΠ.ΕΠ.Θ. μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.) για την περίοδο 2014-2020. Η χρηματοδοτική συμμετοχή της Γ.Γ.Ε.Τ. στην παρούσα  Πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  του 1.000.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί στους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000,00 € - ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής Δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό Παράρτημα  των Οδηγιών προς τους υποψήφιους της κοινής Πρόσκλησης.

Πληροφορίες για τη δράση, το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και λεπτομερείς οδηγίες για την ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων, το πεδίο εφαρμογής, τους τομείς προτεραιότητας, τις προθεσμίες, τα κριτήρια επιλεξιμότητας και άλλες χρήσιμες πληροφορίες δίνονται στην ιστοσελίδα www.neuron-eranet.eu

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης είναι υποχρεωτική στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.neuron-eranet.eu/en/873.php

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0