Μενού Επιλογών

Αναγγελία πρόσκλησης υποβολής ερευνητικών προτάσεων στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού σχήματος, Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD) με τίτλο: 1st JOINT CALL FOR EUROPEAN JOINT PROGRAMME ON RARE DISEASES (JTC 2019)

Χρηματοδοτικό πλαίσιο:
Άλλες Ευρωπαϊκές Δράσεις
Φορέας:
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Επιχειρησιακό πρόγραμμα:
Άλλες ευρωπαϊκές δράσεις
Περιοχή υλοποίησης:
'Ολη η Eπικράτεια
Αριθμός πρωτοκόλλου:
Κατάσταση:
Ολοκληρωμένη
Προϋπολογισμός (€):
1.000.000,00 €
Έναρξη Ισχύος:
23/1/2019
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής:
14/2/2019
Ημερομηνία καταχώρησης:
23/1/2019

Στο πλαίσιο του νέου σχήματος  Εuropean Joint Programme on Rare Diseases (EJP RD),  ανακοινώθηκε στις 17 Δεκέμβριου 2018, Κοινή Πρόσκληση  για τη συγχρηματοδότηση ερευνητικών έργων μεταξύ των κρατών που θα συμμετάσχουν στην προκήρυξη: Αυστρία, Βέλγιο, Καναδάς, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ελβετία, Εσθονία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ισραήλ, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Ισπανία, Σουηδία, Σλοβακία, Τουρκία, Τσεχία. O συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για την τρέχουσα πρόσκληση ανέρχεται περίπου στα 30 εκατ. ευρώ.

O τίτλος της προκήρυξης που έχει διαμορφωθεί από κοινού από τα συμμετέχοντα κράτη είναι ο ακόλουθος:

«Research projects to accelerate diagnosis and/or explore disease progression and mechanisms of rare diseases»

με τις εξής θεματικές περιοχές:

1. Research to accelerate diagnosis

2. Research to explore disease progression and mechanisms

Τα ερευνητικά έργα που θα υποβληθούν στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να βασίζονται σε καινοτόμες ιδέες που προκύπτουν από προηγούμενα ενοποιημένα αποτελέσματα ή προκαταρκτικά στοιχεία και να είναι σαφώς προσανατολισμένα και εστιασμένα  σε οφέλη  για τους ασθενείς.

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αρχικών προτάσεων (pre-proposals) είναι η 14η Φεβρουαρίου του 2019, ενώ για την  τελική υποβολή των προτάσεων (full-proposals) έχει οριστεί η 11η  Ιουνίου 2019.

Την χρηματοδότηση των ελληνικών φορέων-μελών κοινοπραξιών των οποίων οι προτάσεις θα εγκριθούν καταρχήν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα παράσχει μετά από εθνική προκήρυξη, η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) για την περίοδο 2014-2020. Η συμμετοχή της ΓΓΕΤ στην παρούσα  πρόσκληση θα ανέλθει σε 1.000.000,00 €.

Το ποσό  του 1.000.000,00 €  της ελληνικής συμμετοχής θα κατανεμηθεί σους δικαιούχους μέχρι το ανώτερο ποσό των 200.000,00 ανά πρόταση με Έλληνα εταίρο και μέχρι 250.000,00€ ανά πρόταση με Έλληνα συντονιστή,  σύμφωνα με τους όρους  της εθνικής δράσης, όπως θα περιγράφονται στο σχετικό παράρτημα  των οδηγιών προς υποψήφιους της κοινής πρόσκλησης.

Η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα γίνει σε δύο στάδια.

Αρχικά υποβάλλονται οι προκαταρκτικές προτάσεις και όσες από αυτές επιλεγούν θα υποβληθούν εκ νέου με την μορφή ολοκληρωμένων προτάσεων στα πλαίσια του 2ου σταδίου αξιολόγησης.

Περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στον ακόλουθο ιστότοπο:  http://www.erare.eu/ και στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.erare.eu/joint-call/1st-joint-call-european-joint-programme-rare-diseases-jtc-2019, στον διαδικτυακό χώρο του σχήματος EJP RD www.ejprarediseases.org αλλά και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr), παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες για τους ενδιαφερόμενους στη χώρα μας.

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0