Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τεχνικά Έργα/Μελέτες

Πίνακας για την παρουσίαση των τεχνικών έργων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες: Ημερομηνία,Τίτλος. Περιέχει 1 εγγραφές ταξινομημένες ανά ημερομηνία.
26/02/2018 Ανοιχτός διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου "Αναβάθμιση ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ"

Εγγραφές: 1

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0