Μενού Επιλογών

Ανοιχτή Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών της ΓΓΕΤ

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)  απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσιών για τις κατηγορίες ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας.

Σύμφωνα με τη συνημμένη με αρ.πρ. ΓΓΕΤ 74589/8-5-2017 Απόφαση θα είναι κοινή η χρήση  Καταλόγου Προμηθευτών και Παρεχόντων υπηρεσιών από τη ΓΓΕΤ και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους Τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ).

Η αίτηση εγγραφής καθώς και τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα βρίσκονται στον ακόλουθο σύνδεσμο της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ:   https://goo.gl/rtA5nh

Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε συνεχή και διαρκή βάση έως 31-12-2023.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται :

  • στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων στους τομείς Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ), Μονάδα Γ΄

               Λεωφ. Μεσογείων 14-18, 11527 Αθήνα

               Κα Π. Φλωρίδη

               Τηλέφωνο: 213 1300 177 // FAX:  213 1300 195

               Ηλεκτρονική διεύθυνση: p.floridi@gsrt.gr ή

  • στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)

               Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων

               Έρευνας και Καινοτομίας

               Τμήμα Επικοινωνίας και Προβολής Έρευνας και Καινοτομίας

               Μεσογείων 14-18, 115 27  Αθήνα

               Κ. Κ.Απέργη

               Τηλέφωνο:2107458157 // FAX: 210 7713 935

               Ηλεκτρονική διεύθυνση : dape@gsrt.gr

 

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0