Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της εθνικής RIS3 με εθνικά ή διεθνή προγράμματα»

Περιγραφή

H ΓΓΕΤ εκπόνησε μελέτη με σκοπό να παρακολουθήσει την πρόοδο των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Έρευνας & Καινοτομίας (Ε&Κ) HORIZON 2020 και COSME που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα οποία επιδρούν πάνω στο Εθνικό Σύστημα Ε&Κ της Ελλάδας και κατ’ επέκταση επηρεάζουν την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS3). Η μελέτη αφορά το χρονικό διάστημα 1ο εξάμηνο του 2014 μέχρι το τέλος του 2018 και βασίζεται σε στοιχεία που ήταν διαθέσιμα μέσα από ανοιχτούς κόμβους δεδομένων, από τη σειρά των ειδικών εκθέσεων και μελετών που εκδίδει το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης καθώς και από στοιχεία που παρείχαν τα Εθνικά Σημεία Επαφής (NCP) των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (H2020, Cosme) και η ΕΥΔ του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ.

Χρηματοδότηση: Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΣΠΑ 2014-2020

Ανάδοχος: Seven Sigma P.C.

 

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0