Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Μελέτη επίλυσης των εμποδίων για την Ανάπτυξη και Διάχυση Καινοτομίας-Σεπτέμβριος 2020

Περιγραφή

Η μετάβαση του Ελληνικής οικονομίας σε ένα πρότυπο έντασης τεχνολογίας που αντλεί το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα από προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας αποτελεί βασική πρόκληση για το σχεδιασμό της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2021 – 2027 για τον τομέα Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΤΑΚ). Ένα κρίσιμο θέμα σε αυτό το εγχείρημα είναι η άρση των εμποδίων που δεν επιτρέπουν την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος καινοτομίας, που αποτελεί τον ευρύτερο στόχο της παρούσας μελέτης.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0