Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Μελέτες για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2021-2027 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

Περιγραφή

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και προκειμένου να συμβάλει στον σχεδιασμό της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, η ΓΓΕΤ σε συνεργασία με εξειδικευμένο σύμβουλο εκπονεί ένα σύνολο σχετικών μελετών. Συγκεκριμένα, οι μελέτες αυτές αφορούν:

  1. Βελτίωση των Μηχανισμών και Διαδικασιών Επιχειρηματικής Ανακάλυψης
  2. Βασικά χαρακτηριστικά του εθνικού συστήματος καινοτομίας – Συνεισφορά στην αποτύπωση των βασικών διεθνών και ευρωπαϊκών προκλήσεων για τη νέα Στρατηγική RIS3
  3. Σύστημα διακυβέρνησης και μηχανισμός παρακολούθησης και αξιολόγησης της RIS3 - Προτάσεις βελτίωσης
  4. Αποδελτίωση των αποτελεσμάτων της συμμετοχής σε δράσεις ΕΤΑΚ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο

Τελικός σκοπός των προαναφερθεισών μελετών είναι ο προσδιορισμός των προτεραιοτήτων που θα υποστηριχθούν κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, ο καθορισμός του αναγκαίου μείγματος πολιτικής καθώς και ο σχεδιασμός των σχετικών δράσεων που θα συμβάλουν στον έξυπνο και καινοτόμο οικονομικό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

Στην παρούσα φάση είναι διαθέσιμα οι ακόλουθες, επισυναπτόμενες μελέτες.

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0