Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

ΕΚΔΗΛΩΣΗ- ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020 Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015 Αμφιθέατρο Ε.Ι Παστέρ

Περιγραφή

Εκδήλωση ενημέρωσης του προσωπικού της ΓΓΕΤ και της ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ για την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020,πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2015, στο αμφιθέατρο του Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.
Έγινε παρουσίαση του ΕΣΠΑ 2014-2020 από στέλεχος της ΕΥΣΣΑ, της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας και Καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (RIS3) 2014-2020 από στέλεχος της ΓΓΕΤ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) από στέλεχος της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ και παρουσιάστηκε η θεματολογία με τίτλο: "Κρατικές Ενισχύσεις και Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης(RIS3)" από στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ).

Σχετικά αρχεία

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0