Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Κείμενα που συμβάλλουν στην διαμόρφωση στρατηγικής

Πίνακας για την παρουσίαση των κατηγοριών.Ο πίνακας περιέχει τη στήλη:Τίτλος.Περιέχει "11 εγγραφές.
Μελέτες για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την περίοδο 2021-2027 ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020
Μελέτη επίλυσης των εμποδίων για την Ανάπτυξη και Διάχυση Καινοτομίας-Σεπτέμβριος 2020
Μελέτη Αποτίμησης συμμετοχής της ΓΓΕΤ στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ
Εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της εθνικής RIS3 με εθνικά ή διεθνή προγράμματα»
Ενημερωτικό φυλλάδιο για δραστηριότητες Ερευνητικών Κέντρων / Η Προβολή τους στις Περιφέρειες
Δημόσια Διαβούλευση για τις προτεραιότητες του «Εθνικού Πλαισίου για την Έρευνα και Καινοτομία και της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» - ΙΟΥΝΙΟΣ 2014
ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΕΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ-ΜΑΙΟΣ 2013
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2014-2020 - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012
Χρηματοδότηση από την ΓΓΕΤ μελετών με θέμα «Προτάσεις επίλυσης των εμποδίων στην αξιοποίηση της καινοτομίας από τις επιχειρήσεις» και «Φορολογικές εκπτώσεις δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων» - ΙΟΥΛΙΟΣ 2012
Διαβούλευση για τη διαμόρφωση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Ερευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΕΣΠΕΚ) - ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2012
1ο σχέδιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020 - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0