Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τρέχουσα έκδοση

Περιγραφή

Παρατίθεται ακολούθως η τρέχουσα έκδοση της Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης και τα Παραρτήματα αυτής.
Η Εθνική Στρατηγική εγκρίθηκε στις 4 Αυγούστου 2015 με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 82193/ΕΥΣΣΑ 1810 μεταξύ του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού κ. Γεωργίου Σταθάκη και του Αναπληρωτή Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Κων/νου Φωτάκη.
Με την από 22 Οκτωβρίου 2015 επιστολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναγνωρίζεται η εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 1.1. που αφορά στην ύπαρξη Εθνικής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0