Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εθνικά στατιστικά στοιχεία Ε&Τ&Κ

Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί Δείκτες

Α. Παραγωγή Εθνικών Στατιστικών Στοιχείων για την Έρευνα & Καινοτομία

Η ΓΓΕΤ, με βάση και τις υποχρεώσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση (Απόφαση υπ΄αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρ. Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε.), είναι αρμόδια  για την παραγωγή και παρακολούθηση των Εθνικών στατιστικών στοιχείων της Ελλάδας για την Επιστήμη, την Tεχνολογία & την Καινοτομία.

Οι λεπτομερείς κανόνες για τα παραπάνω ρυθμίζονται από εκτελεστικούς κανονισμούς της Ευρωπ. Επιτροπής (εκτελεστικός κανονισμός 1608/2012 της Ευρ. Επιτροπής).

Ο ως άνω εκτελεστικός κανονισμός ορίζει τους κανόνες για την παραγωγή των  στατιστικών για την επιστήμη και τεχνολογία στους ακόλουθους τομείς:

 • Στατιστικές για την Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α)
 • Στατιστικές για τις πιστώσεις κρατικών προϋπολογισμών ή τις δαπάνες που διατίθενται στην Ε&Α (GBΑORD)
 • Στατιστικές για την καινοτομία
 • Στατιστικές για το ανθρώπινο δυναμικό στην επιστήμη και την τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένων στατιστικών για το φύλο και την κινητικότητα, στατιστικών για ευρεσιτεχνίες, στατιστικών για βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας και για υπηρεσίες με βάση τη γνώση, καθώς και άλλων στατιστικών για την επιστήμη και τεχνολογία.

Στο πλαίσιο που προαναφέρθηκε, τα κράτη-μέλη και συνεπώς η ΓΓΕΚ -ως ο αρμόδιος ελληνικός φορέας-  έχουν την υποχρέωση να συντάσσουν και να υποβάλλουν στη Στατιστική Υπηρεσία της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Eurostat) τυποποιημένες  εκθέσεις ποιότητας για στοιχεία σχετικά με:

 1. Την Έρευνα και Ανάπτυξη/ Δαπάνες και προσωπικό σε δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης:    Καταρτίζονται χωριστές εκθέσεις ποιότητας για τον Επιχειρηματικό Τομέα, τον Κρατικό Τομέα και τον Τομέα της Μετα-Δευτερο- βάθμιας (Τριτοβάθμιας) Εκπαίδευσης  και υπό προϋποθέσεις  για τον Ιδιωτικό Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,  για δραστηριότητες Ε&Α σε όλη την οικονομία.

Ειδικότερα:

 • Για τις δαπάνες Ε & Α, παράγονται στοιχεία για τις εσωτερικές δαπάνες Ε&Α για όλη τη χώρα και για τους τέσσερις (4) τομείς που προαναφέρθηκαν, ανά πηγή χρηματοδότησης, είδος Ε&Α, είδος δαπάνης, κύριο επιστημονικό πεδίο, Περιφέρεια, Οικονομική δραστηριότητα, απασχόληση (μόνο για τις επιχειρήσεις)
 • Για το προσωπικό Ε & Α, παράγονται στοιχεία για το σύνολο του Ε&Α προσωπικού της χώρας στους ανωτέρω τέσσερις (4) τομείς, ανά είδος απασχόλησης (ερευνητές, τεχνικοί, άλλο προσωπικό υποστήριξης), φύλο, επίπεδο σπουδών, κύριο επιστημονικό πεδίο, Οικονομική δραστηριότητα, Περιφέρεια, θέσεις απασχόλησης (μόνο για τις επιχειρήσεις)
 1. Τις πιστώσεις του Κρατικού Προϋπολογισμού για Ε&Α (δείκτης GBΑORD): Καλύπτει την Ε&Α σε όλους τους τομείς, που χρηματοδοτείται από το κράτος (τακτικός προϋπολογισμός, Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, προσαρτημένοι προϋπολογισμοί) για όλες τις κατηγορίες φορέων (φορείς του Δημοσίου, Επιχειρήσεις, Ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά Ιδρύματα).  Μπορεί να έχει είτε την μορφή χρηματοδότησης  έργων είτε να είναι μόνιμη (θεσμοθετημένη) χρηματοδότηση.
 1. Την Καινοτομία στις Επιχειρήσεις (Community Innovation Survey-CIS): Καταγράφονται οι καινοτομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων που αφορούν καινοτομία προϊόντος (αγαθών ή υπηρεσιών) και καινοτομία διαδικασιών (οργανωτική, μάρκετινγκ). Τα στατιστικά στοιχεία για την Καινοτομία της κατηγορίας αυτής αναλύονται σε 4 τύπους: προϊόντων, διαδικασιών, εμπορίας και οργάνωσης. Επιπλέον, συλλέγονται στοιχεία για τις δαπάνες καινοτομίας συνολικά, καθώς και ανά είδος δαπάνης σε σχέση με τις παρακάτω δραστηριότητες:
 • Ενδο-επιχειρησιακή (Εσωτερική) Ε&Α
 • Εξω-επιχειρησιακή Ε&Α
 • Αγορά μηχανημάτων, εξοπλισμού, λογισμικού και κτιρίων
 • Απόκτηση εξωτερικής γνώσης από άλλες επιχειρήσεις ή οργανισμούς
 • Λοιπές δραστηριότητες, όπως κατάρτιση, εισαγωγή καινοτομιών στην αγορά, κ.ά.

Β.  Επίσημες Εκθέσεις Ποιότητας για  Στατιστικά Στοιχεία  (Δείκτες)  Επιστήμης και Τεχνολογίας.

Η ΓΓΕΤ, τον Απρίλιο του 2012, αποφάσισε να αναθέσει (ΦΕΚ/1359/Β/25.04.2012) στο  Εθνικό  Κέντρο  Τεκμηρίωσης  του  Εθνικού  Ιδρύματος  Ερευνών  (Ε.Κ.Τ./Ε.Ι.Ε)  τη συλλογή-επεξεργασία-παρουσίαση των επίσημων Στατιστικών στοιχείων για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη & Καινοτομία στην Ελλάδα, καθώς και τη σύνταξη και υποβολή στη Eurostat των αντίστοιχων εκθέσεων (αποτελεί ανειλημμένη υποχρέωση της χώρας).

Σημειώνεται πως το ΕΚΤ/ΕΙΕ επιλέχθηκε από τη ΓΓΕΤ για την εργασία αυτή επειδή διαθέτει μακρά εμπειρία στη συλλογή, επεξεργασία και διάθεση υλικού τεκμηρίωσης για θέματα Έρευνας  και Τεχνολογίας και, επίσης, επειδή -ως  εποπτευόμενος φορέας της-  μπορεί να λειτουργήσει υπό τη στενή επιτήρηση και καθοδήγησή της ώστε το αποτέλεσμα να είναι επιστημονικά άρτιο.

Στο σύνδεσμο  http://metrics.ekt.gr/el/node/339 υπάρχει αναρτημένη η προσφάτως ολοκληρωθείσα συλλογή-επεξεργασία στατιστικών στοιχείων του ΕΚΤ, στην οποία παρουσιάζονται τα τελικά/οριστικά δεδομένα για τους βασικούς δείκτες δαπανών και προσωπικού σε Έρευνα και Ανάπτυξη στην Ελλάδα για το έτος 2015. Τα ανωτέρω, οριστικά/τελικά στοιχεία για το 2015, υποβλήθηκαν από το ΕΚΤ στη Eurostat, για λογαριασμό της ΓΓΕΤ –και κατ΄επέκταση της χώρας-  στις 5 Ιουλίου 2017.

Περισσότερα αναρτημένα αρχεία και πληροφορίες σχετικά με τις ως άνω εκθέσεις, αλλά και πρόσθετα στατιστικά στοιχεία, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΚΤ: www.metrics.ekt.gr ,  στην κατηγορία  “ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΤΑΚ ”.

Επίσης, στατιστικά στοιχεία  Ε&Α  για την Ελλάδα, όπως και συγκριτικά στοιχεία με τα άλλα κράτη-μέλη είναι διαθέσιμα στη Βάση Δεδομένων/Ιστοσελίδα της EUROSTAT.

 http://ec.europa.eu/eurostat/web/science-technology-innovation/data

 

Αρμόδια μονάδα της ΓΓΕΤ:

--- Τμήμα Αποτίμησης και Στατιστικής Επεξεργασίας Πολιτικής Έρευνας  και Καινοτομίας  (υπεύθυνος: Δρ.Νικ.Σαργιάνος, Προϊστάμενος Τμήματος)

(Δ/νση Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Πολιτικών και Δράσεων  Έρευνας & Καινοτομίας) .

© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0