Μενού Επιλογών

Ανάπτυξη των Τεχνολογικών Υποδομών της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Πολιτικής

Περιγραφή

  • Συνεχής εκσυγχρονισμός των ηλεκτρονικών δικτύων και των διαδικασιών πρόσβασης σε δίκτυα, βάσεις πληροφοριών και τράπεζες γνώσεων, βελτίωση άλλων υλικών υποδομών (κτίρια, όργανα κτλ),
  • Αναβάθμιση του συστήματος χορήγησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων τίτλων βιομηχανικής ιδιοκτησίας, υιοθέτηση του Κοινοτικού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας, διευκόλυνση της πρόσβασης των ερευνητών και του κοινού στις πληροφορίες που περιέχονται στα διπλώματα ευρεσιτεχνίας διεθνώς,
  • Αναβάθμιση του συστήματος προτυποποίησης - πιστοποίησης - διακρίβωσης (ΓΓΒ/ΥΠΑΝ).
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0