Μενού Επιλογών

Ενημερωτική Ημερίδα για τον νέο Οδικό Χάρτη των Παν-ευρωπαϊκών Στρατηγικών Υποδομών Έρευνας (ESFRI ROADMAP) ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας Λεωφόρος Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

Ημερομηνία:
9/12/2014

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερωτική Ημερίδα για τον νέο  Οδικό  Χάρτη των Παν-ευρωπαϊκών Στρατηγικών Υποδομών Έρευνας (ESFRI ROADMAP)

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ - Αμφιθέατρο Λ. Ζέρβας

Λεωφόρος  Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα

Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2014

 

Στο πλαίσιο των Αποφάσεων του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (έρευνα) της Ε. Ένωσης έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για την διαμόρφωση του  νέου Οδικού  Χάρτη των Ευρωπαϊκών  Υποδομών Έρευνας πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με νέα κριτήρια και μορφή, συμπεριλαμβανομένων και  η-Υποδομών.  Οι προτάσεις για την  ένταξη νέων σχεδίων Υποδομών  πρέπει να υποβληθούν μέχρι την 31η   Μαρτίου   2015. Ο νέος Οδικός Χάρτης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές  του 2016.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του  Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη σπουδαιότητα της συμμετοχής Ελληνικών ερευνητικών φορέων στις πανευρωπαϊκές Υποδομές έρευνας και την ενσωμάτωση των εθνικών ενδιαφερόντων στον νέο Οδικό Χάρτη καλεί τη ερευνητική  κοινότητα, (Πανεπιστήμια, Ερευνητικά  Κέντρα, ΤΕΙ),  σε  Ημερίδα  με στόχο την ενημέρωση για τις εξελίξεις, την διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων και την ανταλλαγή απόψεων.

Διαβιβάζεται συνημμένα το πρόγραμμα της ημερίδας. Μερικά σημαντικά σημεία της διαδικασίας σημειώνονται παρακάτω, ενώ αναλυτικές πληροφορίες για τα σχετικά θέματα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του ESFRI.

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri-roadmap

Ο Οδικός χάρτης Ευρωπαϊκών  Υποδομών Έρευνας  (ESFRI Roadmap) περιλαμβάνει  πανευρωπαϊκές Υποδομές Έρευνας ή/και σημαντικές αναβαθμίσεις  υπαρχουσών Υποδομών προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες της Ευρωπαϊκής ερευνητικής κοινότητας για τα επόμενα 10-20 χρόνια σε όλα τα πεδία έρευνας. Οι Υποδομές είναι είτε επικεντρωμένες (single sited) είτε κατανεμημένες (distributed).

Ο ισχύων  Οδικός Xάρτης του ESFRI   διαμορφώθηκε το 2006 και αναθεωρήθηκε το 2008 και το 2010. Περιέχει σήμερα 48 έργα. Τα έργα αυτά απαιτούν επενδύσεις  20 δισεκ. € και μακροχρόνια δέσμευση  για την λειτουργία τους (2 δισεκ. €/έτος).

Οι βασικοί κανόνες για τον  νέο οδικό χάρτης (ESFRI Roadmap 2016)  είναι οι εξής:

  • Οι Ερευνητικές Yποδομές που θα συμπεριληφθούν θα είναι αισθητά μειωμένες αριθμητικά  σε σχέση με τον υπάρχοντα Οδικό Χάρτη (μόνο 25 Yποδομές).
  • Όπως και στον ισχύοντα Οδικό Χάρτη, η κάθε Υποδομή θα παραμένει στο νέο χάρτη μόνο 10 χρόνια. Για όσες Υποδομές  δεν υλοποιηθούν στη διάρκεια της  δεκαετίας,  δίδεται η δυνατότητα επανυποβολής πρότασης με νέα τεκμηρίωση/στοιχεία κλπ για αξιολόγηση με στόχο την  επανένταξη.
  • Οι νέες Υποδομές θα είναι στρατηγικού χαρακτήρα, θα ανταποκρίνονται σε ερευνητικές ανάγκες που δεν καλύπτονται από τις υπάρχουσες (περιφερειακές, εθνικές, Ευρωπαϊκές), ενώ κατά την αξιολόγησή τους θα λαμβάνεται υπ΄όψιν  η ευρωπαϊκή υπεραξία  και η διεθνής διάσταση.
  • Από τις υπάρχουσες Υποδομές στον   τρέχοντα Οδικό Χάρτη  θα παραμείνουν οι 16 για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η δεκαετία. Κατά συνέπεια υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη 8-10 νέων Υποδομών.
  • Οι προτάσεις για να ενταχθούν  νέες Υποδομές στο νέο Οδικό Χάρτη θα πρέπει να είναι ώριμες στη σύλληψη της ιδέας και να έχει ολοκληρωθεί η μελέτη σκοπιμότητας. Επιπρόσθετα κάθε πρόταση για νέα Υποδομή θα πρέπει να υποβάλλεται και να υποστηρίζεται από τουλάχιστον τρία Κράτη Μέλη που θα αναλαμβάνουν και τις ανάλογες οικονομικές δεσμεύσεις.
  • Σημαντικό ρόλο στην αξιολόγηση, παρακολούθηση και αποτίμηση προόδου υλοποίησης των σχεδίων έχει το ESFRI  και οι ομάδες εργασίας αυτού.

Βασικό εργαλείο  για  την ελληνική συμμετοχή  στον νέο οδικό Χάρτη του ESFRI θα αποτελέσει ο Εθνικός Οδικός Χάρτης Ερευνητικών Υποδομών  που έχει ήδη ολοκληρωθεί από την ΓΓΕΤ  και θα παρουσιασθεί σύντομα, καθώς  και η εθνική στρατηγική   στην  έρευνα και καινοτομία γενικότερα. Βασική πηγή χρηματοδότησης θα αποτελέσουν τα επενδυτικά ταμεία της νέας προγραμματικής περιόδου και κυρίως  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα δανείων μέσω των οικονομικών εργαλείων του Ορίζοντα 2020 που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Επισημαίνεται ότι οι Ερευνητικές Υποδομές  απαιτούν μακροχρόνιες δεσμεύσεις των συμμετεχόντων φορέων και σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν μεγάλου εύρους  ερευνητικά έργα. Κατά συνέπεια για την υποβολή πρότασης  απαιτείται, μεταξύ άλλων,  η συμμετοχή και έγκριση των διοικητικών οργάνων του αντίστοιχου Ερευνητικού φορέα. 

 

 

 

 

 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0