Μενού Επιλογών

Ανακοινώσεις – Δελτία Τύπου

Πίνακας για την παρουσίαση των ανακοινώσεων.Ο πίνακας περιέχει τις στήλες Ημερομηνία και Τίτλος. Περιέχει 20 εγγραφές.
Ημερομηνία Τίτλος
16/04/2018 Δυνατότητα ολοκλήρωσης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», λόγω αντιμετώπισης προβλημάτων
30/03/2018 Υποβολή σχολίων στο πλαίσιο της ανοιχτής διαβούλευσης για την Έξυπνη Εξειδίκευση
28/03/2018 Ζωντανή μετάδοση της εκδήλωσης «Ανοικτή Διαβούλευση για την Έξυπνη Εξειδίκευση», Αθήνα, 30 Μαρτίου 2018
21/03/2018 Παρέμβαση ΙΙ - Παράταση της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για την έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης του Παραρτήματος IV της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης για τα ερευνητικά έργα του Συμπληρωματικού Προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων της Παρέμβασης ΙΙ
14/03/2018 Save the day (EquiFund - Athens 2018, Onassis Cultural Centre, 16 April 2018)
01/03/2018 Ανακοίνωση της ΕΕ για δημιουργία Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI)
27/02/2018 Ανακοίνωση για τη διεξαγωγή κλήρωσης απο την Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας (Πέμπτη 1 Μαρτίου 2018)
23/02/2018 Υποβολή ενστάσεων δικαιούχων στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Ρωσίας - Παράταση και Τροποποίηση» με Κωδικό ΟΠΣ 1955 , στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία»
15/02/2018 Για πρώτη φορά οι επενδύσεις για την έρευνα και την καινοτομία στην Ελλάδα, φθάνουν το 1 τοις εκατό του ΑΕΠ
12/02/2018 Ερωτηματολόγιο προς Φορείς (Ερευνητικούς Οργανισμούς και Επιχειρήσεις) για την Βελτίωση και τον Εξορθολογισμό των Προτεραιοτήτων της Δράσης «Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ» στον θεματικό τομέα «Πολιτισμός-Τουρισμός-Δημιουργικές Βιομηχανίες»
07/02/2018 Αρχείο Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων της Δράσης "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ- Β ΚΥΚΛΟΣ"
01/02/2018 Τέταρτη (4η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020
26/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (54ΕΣ/2018) για την πλήρωση της θέσης Τομεακού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 6 και 7 του ν. 4369/2016 (Α’ 33), όπως ισχύουν
23/01/2018 Προκήρυξη νέας δράσης στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 με τίτλο «SU-ICT-03-2018: Establishing and operating a pilot for a Cybersecurity Competence Network to develop and implement a common Cybersecurity Research & Innovation Roadmap»
19/01/2018 Ανοικτή διαβούλευση στο πλαίσιο των Πλατφορμών Καινοτομίας
10/01/2018 Σχετικά με την επικείμενη Προκήρυξη της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Κίνας»
09/01/2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης προς την ΓΓΕΤ σε θέματα ένταξης, υλοποίησης και ολοκλήρωσης έργων της προγραμματικής περιόδου 2014-2020
21/12/2017 Ευχές εκ μέρους της Γ.Γ Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Μ. Κυπριανίδου
21/12/2017 Ενημερωτικό σημείωμα σχετικά με τις υποτροφίες δικαιούχων της 1ης προκήρυξης του ΕΛΙΔΕΚ για Υποψήφιους/φιες Διδάκτορες
15/12/2017 Σε συνέχεια της από 15/11/2017 ενημέρωσης σχετικά με την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Αξιολόγησης της 1ης προκήρυξης ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/τριών.

Εγγραφές: |1-20|                        

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0