Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Aνακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων πιστοποίησης δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων χρήσης 2018 και χορήγηση σχετικής βεβαίωσης απο την Γ.Γ.Ε.Τ.

Ημερομηνία:
4/7/2019

Ανακοίνωση (28-05-2020): Aνακοίνωση για την τροποποίηση της υπ'αριθμ. 100335/21.06.2019, ΦΕΚ (Β2600/28.06.2019) με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»

________________________________________________________________________________________

Ανακοίνωση (28-02-2020): Δεδομένα σχετικά με τις φοροαπαλλαγές που παρέχονται στις επιχειρήσεις για δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης και τις σχετικές δαπάνες που πιστοποιήθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας κατά την περίοδο 2010-2016, παρουσιάζονται σε νέα μελέτη του ΕΚΤ

_______________________________________________________________________________________

Aνακοίνωση για την νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων»(04-07-2019)

_______________________________________________________________________________________

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ) ενημερώνει τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις ότι δέχεται αιτήματα για την πιστοποίηση δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας και τη χορήγηση της σχετικής βεβαίωσης για τη χρήση 2018 (φορολογικό έτος 2018), σύμφωνα με τα  προβλεπόμενα στο άρθρο  22Α, «Δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας», του ν. 4172/2013 (Α΄107) «Φορολογία Εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις».  

Οι επιχειρήσεις μπορούν να προσέρχονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας για την κατάθεση αιτήματος πιστοποίησης δαπανών Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας το αργότερο έως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της φορολογικής τους δήλωσης.

Τα συνημμένα αρχεία περιλαμβάνουν:

1) Δικαιολογητικά και επεξηγήσεις για την πιστοποίηση δαπανών Ε&Τ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 22Α του Ν. 4172/2013 (φορολογικού έτους 2018) και την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης
2) Το Έντυπο Υποβολής Πιστοποίησης Δαπανών Ε&Τ 2018 για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο του ερευνητικού έργου, το οποίο συμπληρωμένο  στην ελληνική γλώσσα, θα πρέπει να συνοδεύει το αίτημα της ενδιαφερόμενης επιχείρησης σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Εάν η επιχείρηση υλοποίησε περισσότερα του ενός ερευνητικά έργα, για το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο αυτών θα συμπληρώνεται αντίστοιχος αριθμός εντύπων υποβολής.
3) Φόρμα πιστοποίησης δαπανών Ε&Τ σε μορφή excel.   
4) Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986.
5) Το άρθρο 22Α του ν.4172/2013 (Α'107).
6) Tην Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμό 100335/21.06.2019, ΦΕΚ (Β2600/28.06.2019) και ΑΔΑ: 6ΙΥΗ4653ΠΣ-ΧΜ2 με θέμα: «Κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας των επιχειρήσεων».
7) Την ΠΟΛ 1111/2016.
Επισημαίνεται ότι η Γ.Γ.Ε.Τ. είναι αρμόδια για την έκδοση βεβαιώσεων και όχι για θέματα που άπτονται φορολογικού ενδιαφέροντος.
Ο σχετικός  φάκελος με  το αίτημα  και τα δικαιολογητικά θα υποβάλλεται σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας με διαβιβαστικό σημείωμα το οποίο θα λαμβάνει αριθμό πρωτοκόλλου.
Προς τη
Διεύθυνση Υποστήριξης Δράσεων Έρευνας και Καινοτομίας
Τμήμα Γ’ Καινοτομίας,
Μεσογείων 14 – 18,
Τ.Κ. 115 27 Αθήνα.


Πληροφορίες:
Θεώνη Σοφιανοπούλου,  αριθμ. τηλ. 2131300160, e-mail: tsof@gsrt.gr  
Αντώνιος  Πολίτης,        αριθμ. τηλ. 2131300130, e-mail: a.politis@gsrt.gr  

Αθήνα, 20/5/2019
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0