Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» -«ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»» με Κωδικό ΟΠΣ 2335 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020»

Ημερομηνία:
27/2/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 7802/23.01.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων με θέμα: Τρίτη (3η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης ‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’ με Κωδικό ΟΠΣ 2335, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: Ω1Π046ΜΤΛΡ-ΞΒΔ).

Η ανωτέρω απόφαση τροποποιεί την Απόφασης Ένταξης Πράξεων, ως προς τα στοιχεία εγγραφής της στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με νέο κωδικό ΠΔΕ στη ΣΑ Ε1191, λόγω της μεταφοράς της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας από το Υπουργείο Παιδείας στο Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

 Η απόφαση έχει δημοσιευθεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτηθεί στις ιστοσελίδες:

- της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ (www.antagonistikotita.gr)

- της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr)

- του ΕΣΠΑ (www.espa.gr)

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0