Μενού Επιλογών

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ημερομηνία:
15/9/2020

Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ για τη υποβολή Αίτησης Χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης της Δράσης «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ».    

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν τη σχετική φόρμα ερωτήσεων (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ της Πρόσκλησης) και να την αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0