Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Πρώτη (1η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Ημερομηνία:
24/12/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 3930/23.12.2020 (ΑΔΑ: ΨΩΣΒ7Λ7-1ΥΛ) πρώτη (1η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020», Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση (και η αναίρεση της οριστικοποίησης) της αίτησης χρηματοδότησης έως και τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 15:00

Μπορείτε να δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0