Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Δεύτερη (2η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Ημερομηνία:
11/2/2021

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η με αρ. πρωτ. 462/10.02.2021 (ΑΔΑ: ΨΣΑΑ7Λ7-ΝΜΙ) δεύτερη (2η) τροποποίηση και παράταση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του Π.Ε.Π. «Αττική 2014-2020», Κωδικός Πρόσκλησης ΑΤΤ123.

Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (www.ependyseis.gr), στην ελληνική γλώσσα. Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ορίζεται η Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 09:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Επιτρέπεται η ακύρωση (και η αναίρεση της οριστικοποίησης) της αίτησης χρηματοδότησης έως και τη Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 15:00.

Μπορείτε να δείτε την αρχική δημοσίευση εδώ.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0