Από 11/01/2022 λειτουργεί νέος ιστότοπος της ΓΓΕΚ στη διεύθυνση: gsri.gov.gr
Μενού Επιλογών

Εγκριση αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων της Δράσης «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής»

Ημερομηνία:
23/2/2021

Σας ενημερώνουμε ότι με την με αρ. πρωτ. 634/23.02.2021 (ΑΔΑ: 6ΦΛΦ7Λ7-Ν7Ζ) απόφαση εγκρίθηκε το αρχείο Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στη Δράση «Συνέργειες Έρευνας και Καινοτομίας στην Περιφέρεια Αττικής» του ΠΕΠ Αττικής, ΕΣΠΑ 2014-2020.

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0