Μενού Επιλογών

Προκήρυξη παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα»

Ημερομηνία:
7/6/2018

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη αλληλεπίδρασης της Εθνικής RIS με άλλα εθνικά ή διεθνή Προγράμματα».

Η εν λόγω μελέτη αποτελεί το υποέργο 2 της πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING MECHANISM) ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ RIS3- ΣΥΛΛΟΓΗ & ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΚΤΩΝ», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», με Κωδικό ΟΠΣ 5008067 και είναι εγγεγραμμένο στην ΣΑΕ 145/1 με αρθ. 2017ΣΕ14510052.

Το έργο αφορά την μελέτη της ακολουθούμενης πολιτικής άλλων εθνικών αρχών και της Ε.Ε. στην έρευνα και η επίδρασή τους στην Εθνική RIS. Ιδιαίτερα ενδιαφέρει οι επιλεγέντες επιστημονικοί τομείς, που περιλαμβάνονται στις επί μέρους προκηρύξεις άλλων εθνικών ή ευρωπαϊκών αρχών για την ενίσχυση αντίστοιχων ερευνητικών έργων.
 

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0