Μενού Επιλογών

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για τη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ»

Ημερομηνία:
12/10/2020

Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η Α.Π. 5439/1216/A2/09.10.2020 (ΑΔΑ: 6ΞΝΑ46ΜΤΛΡ-ΟΛΒ) απόφαση Έγκρισης αρχείου Συχνών Ερωτήσεων – Απαντήσεων για τη Δράση «ΚΕΝΤΡΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ» του ΕΠΑνΕΚ.

Για ερωτήματα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμπληρώνουν το σχετικό Παράρτημα X (Φόρμα Υποβολής Ερωτήσεων) της Αναλυτικής Πρόσκλησης και να το αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση Kentr.I@gsrt.gr

 
© 2013-2019, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0