Μενού Επιλογών

Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ

Ημερομηνία έκδοσης:
1/9/2015
Εξώφυλλο της έκδοσης Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ

Η ΓΓΕΤ αποτελεί τον αρμόδιο φορέα για τον σχεδιασμό, την προώθηση και την εφαρμογή πολιτικών Ερευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας.

Σχετικά αρχεία

© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0