Μενού Επιλογών

Πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΣΕΚ Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Ημερομηνία:
21/11/2016

Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ 3 εδ β του Ν. 4310/2014, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 8 του Ν.4386/2016 (ΦΕΚ 83/Α΄/11-05-2016).

 

Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ)

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) αποτελεί όργανο υποστήριξης αναπτυξιακών δράσεων και υλοποίησης της ΕΣΕ-ΤΑΚ. Η υποστήριξη παρέχεται με εισηγήσεις, μελέτες πεδίου, καταγραφές και αξιολογήσεις των υφιστάμενων υποδομών ή του διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού και συγκριτικές εκτιμήσεις σε ό,τι αφορά στη δημιουργία περιφερειακών συσπειρώσεων ερευνητικών οργανισμών, τεχνολογικών φορέων, επιχειρήσεων, λοιπών φορέων και περιφερειακών αρχών, για την προώθηση της καινοτομίας, την ενθάρρυνση της ανάπτυξης σχημάτων σύμπραξης του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα και τη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών των περιφερειών σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα.

 

Προσόντα επιλογής των μελών του ΠΣΕΚ.

Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) Βορείου Αιγαίου  αποτελείται από έντεκα (11) μέλη, από τα οποία τα έξι (6)  είναι καθηγητές σε Α.Ε.Ι. ή ερευνητές σε ερευνητικά κέντρα, εποπτευόμενα από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής. Όλα τα μέλη του ΠΣΕΚ πρέπει να είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου αναγνωρισμένου τίτλου και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ.

 

Θητεία των μελών του ΠΣΕΚ.

Η θητεία των μελών του ΠΣΕΚ είναι τετραετής και μπορεί να ανανεώνεται μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

 

Αίτηση υποψηφιότητας-Προθεσμία 

 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν:

-          αίτηση υποψηφιότητας

-          βιογραφικό σημείωμα

-          τίτλους σπουδών (ευκρινή φωτοαντίγραφα)

-          υπεύθυνη δήλωση ότι τα αναγραφόμενα στο βιογραφικό είναι αληθή και θα προσκομιστούν τα σχετικά δικαιολογητικά, εφόσον ζητηθούν από την Πενταμελή Επιτροπή.

 

 

Τα παραπάνω υποβάλλονται στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (Ταχ. Δ/νση 1ο χλμ. Μυτιλήνης – Λουτρών, Τ.Κ. 81100 Μυτιλήνη), με φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται εξωτερικά η ένδειξη «Για την Πενταμελή Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας Βορείου Αιγαίου». Ο φάκελος υποψηφιότητας υποβάλλεται αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου) είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς.

 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσης στον ημερήσιο τύπο και ολοκληρώνεται στις 30 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.00μ.μ.

Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.

Επίσης, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α΄/26-03-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από Δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.  Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο, στο δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και στο δικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). 

 

Διαδικασία Αξιολόγησης

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Πενταμελής Επιτροπή διεξαγωγής της διαδικασίας επιλογής μελών του ΠΣΕΚ:

- Αξιολογεί τις υποψηφιότητες

- Συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά, στον οποίο περιλαμβάνεται τριπλάσιος και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ.

Οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο προέρχονται κατά προτίμηση από τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών.

Η Επιτροπή στη συνέχεια θα υποβάλει τον κατάλογο στο Περιφερειακό Συμβούλιο Βορείου Αιγαίου, το οποίο θα επιλέξει τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα οποία στη συνέχεια διορίζει η Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου. 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0