Μενού Επιλογών

Προκήρυξη - πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για τον ορισμό έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Ημερομηνία:
30/11/2016

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων για ορισμό των έντεκα (11) μελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 υποπαρ. β του Ν. 4386/2016.

Δικαίωμα υποψηφιότητας έχουν όσοι είναι κάτοχοι τουλάχιστον διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών ή ισοδύναμου τίτλου με αναγνωρισμένο κύρος και να έχουν μακρόχρονη ερευνητική και επαγγελματική εμπειρία σε θέματα ΕΤΑΚ, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4386/2016.
Σημειώνεται ότι από τα έντεκα (11) μέλη του ΠΣΕΚ, τα έξι (6) μέλη είναι καθηγητές Α.Ε.Ι. ή ερευνητές που προέρχονται από ερευνητικά κέντρα που εποπτεύονται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Τα υπόλοιπα πέντε (5) μέλη προέρχονται από επαγγελματικά επιμελητήρια και επιστημονικούς συλλόγους, τους πολιτιστικούς φορείς, την τοπική αυτοδιοίκηση και τους παραγωγικούς φορείς της περιοχής, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 4386/2016.
Η θητεία των μελών του (ΠΣΕΚ) είναι τετραετής και μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά με τη διαδικασία με την οποία επιλέχθηκαν αρχικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου Περιφερειάρχη μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που αρχίζει την 1/12/2016 και λήγει την 30/12/2016. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου) στην ταχυδρομική διεύθυνση (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, 35132 Λαμία).
Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στον ημερήσιο τύπο και το δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (www.pste.gov.gr) και της ΓΓΕΤ (www.gsrt.gr).

Μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, η Επιτροπή αξιολογεί τις υποψηφιότητες και εν συνεχεία συντάσσει κατάλογο υποψηφίων κατά αξιολογική σειρά. Στον κατάλογο υποψηφίων που συντάσσει η Επιτροπή περιλαμβάνεται τριπλάσιος, και αν αυτό δεν είναι δυνατό, διπλάσιος αριθμός υποψηφίων του συνόλου των μελών του ΠΣΕΚ. Η Επιτροπή υποβάλλει τον κατάλογο υποψηφίων στο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο επιλέγει από αυτόν τους καταλληλότερους.

Ο Περιφερειάρχης διορίζει τα μέλη του ΠΣΕΚ που έχουν επιλεγεί από το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας.

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0