Μενού Επιλογών

Πρόσκληση της Περιφέρειας Βορείου Αγαίου με τίτλο «Ενίσχυση της αναβάθμισης, συμπλήρωσης ή / και επέκτασης ή / και δημιουργίας ερευνητικών δομών, στους τομείς ενδιαφέροντος της Περιφέρειας»

Ημερομηνία:
9/8/2017

Η Περιφερειάρχης Βορείου Αγαίου καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων

  • ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ του άρθρου 12, ν.4386/2016
  • Πανεπιστήμια
  • ΤΕΙ

για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Άμεση ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής/επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενδυνάμωση της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των νησιών της Περιφέρειας, ιδιαίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας, με αιχμή την καινοτομία.», του Επιχειρησιακού Προγράμματος .«Βόρειο Αιγαίο».

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων : 01/09/2017
Ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων     :20/10/2017

Σχετικός σύνδεσμος : http://www.pepba.gr/
 

Σχετικά Αρχεία

 
© 2013, Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
Σχεδιασμός
& Υλοποίηση
Ο σχεδιασμός του ιστοχώρου πληροί τα διεθνή πρότυπα προσβασιμότητας
W3C XHTML 1.1 W3C CSS W3C WCAG 2.0